Agencija za nadzor osiguranja


logo

Saglasnosti za prenos portfelja osiguranja
Naziv usluge

 Saglasnosti za prenos portfelja osiguranja


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za nadzor osiguranja


Opis

 Društvo za osiguranje može, po dobijanju saglasnosti regulatornog organa, prenijeti cio ili dio portfelja osiguranja jednom ili više drugih društava za osiguranje koja imaju dozvolu za obavljanje poslova osiguranja koji se prenose, uz njihovu saglasnost


Gdje i kako

Na arhivi Agencije za nadzor osiguranjaUl. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora
 
tel: +382 20 513 502
fax: +382 20 513 503
e-mail: agencija@ano.co.me
 
Radno vrijeme: 07 - 15 časova
(dokumentacija uz zahtjev mora biti predata u originalu ili ovjerenoj kopiji) 


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Djelatnost osiguranja 


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

  1.  ugovor o prenosu portfelja osiguranja u kojem mora biti utvrena vrsta i visina sredstava tehnickih rezervi koje se zajedno sa portfeljom ustupaju društvu za osiguranje koje preuzima portfelj, kao i rok do kada se mora izvršiti prenos portfelja;
  2. spisak ugovora o osiguranju po pojedinim vrstama osiguranja koji su predmet prenosa, sa opštim uslovima za ta osiguranja;
  3. obrazloženje razloga za prenos portfelja osiguranja i izjašnjenje o ocekivanim efektima prenosa portfelja osiguranja;
  4. izmjenu poslovnog plana društva koje preuzima portfelj osiguranja, koji je neophodan zbog preuzimanja portfelja osiguranja;
  5.  izvještaj o finansijskom poslovanju društva koje prenosi portfelj osiguranja i društva koje preuzima portfelj osiguranja, sa mišljenjem ovlašcenog aktuara;
  6. mišljenje ovlašcenog aktuara na prenos portfelja osiguranja


Rok za izdavanje licence

 Rješavanje po zahtjevu - 60 dana


Period važenja licence

Neograničeno


Uslovi za produženje važenja licence

Licenca se ne produzava, podnosi se novi zahtjev


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 1000 eura


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakonski osnov  - član 148 Zakon o osiguranju ("Sl.list RCG", br. 078/06, 019/07, Sl.list CG", br. 053/09, 073/10, 040/11, 045/12, 006/13, 055/16)


Korisni linkovi

Agencija za nadzor osiguranja 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.