Uprava prihoda i carina


logo

Odobrenje za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom
Naziv usluge

Odobrenje za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava prihoda i carina


Nadzorni organ

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja


Opis

 Uredba o uslovima za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom (Sl.list CG“ br.50/09 i 25/16)  propisuje da se Odobrenje izdaje na zahtjev privrednog  društva, odnosno preduzetnika,  koje ispunjava sledeće uslove:

-          ima sjedište, odnosno prebivalište, na carinskom području Crne Gore;
-          registrovan je za obavljanje poslova zastupanja;
-          zapošljava najmanje jedno lice koje ima licencu za obavljanje poslova zastupanja;
-          raspolaže poslovnim prostorom, u vlasništvu ili zakupu;

raspolaže opremom, koja omogućava obavljanje poslova zastupanja (odgovarajući telefonski i telefaks priključak, računar sa potrebnom programskom podrškom i sl.)


Gdje i kako

Zahtjev za izdavanje Odobrenja podnosi se Upravi prihoda i carina u pisanoj formi i priloženu dokumentaciju:

 


Privredna djelatnost za koju se izdaje Odobrenje

Obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom 


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje odobrenje

-          izvod iz registra nadležnog organa da je podnosilac zahtjeva registrovan za obavljanje poslova zastupanja i da ima sjedište, odnosno prebivalište, na carinskom području Crne Gore;

-          spisak lica koja imaju licencu za obavljanje poskova zastupanja koja su od podnosioca zahtjeva; ovlašćenja za potpisivanje carinskih deklaracija, podnesenih od strane podnosuoca zahtjeva za račun drugih lica;

-          dokaz o zaposlenju (ugovor o radu) imaoca licence;

-          dokaz o vlasništvu, odnosno o zakupu, poslovnog prostora;

-          spisak raspoložive računarske i telekomunikacione opreme, uključujući i prateću programsku podršku sa e-mail adresom i internet priključkom i ugovor o korišćenju telekomunikacionog priključka;


Rok za izdavanje odobrenja

Odobrenje se izdaje u roku od 15 dana od podnošenja urednog zahtjeva;


Period važenja odobrenja

Odobrenje se izdaje na naograničeni period


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje odobrenja

Uprava carina će oduzeti odobrenje za obavljanje poslova zastupanja:

 

-          ako je odobrenje izdato na osnovu netačnih informacija;

-          ako carinski zastupnik prestane da ispunjava uslove propisane za davanje odobrenja;

-          ako carinski zastupnik krši carinske i druge propise za čiju primjenu je nadležan carinski organ;

-          ako je carinski zastupnik  pravosnažno osuđen za krivično djelo povezano sa obavljanjem poslova zastupanja, kao i za drugo krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje tih poslova;

-          na zahtjev imaoca odobrenja;

-          ako je nad carinskim zastupnikom započet stečajni postupak;


Pravna podloga

Uredba o uslovima za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom  propisuje da se Odobrenje izdaje na zahtjev privrednog društva, odnosno preduzetnika („Sl.list CG“, br.50/09 i 25/16)


Naknada za izdavanje odobrenja i administrativnim taksama

Naknada za izdavanje odobrenja iznosi 100,00 eura
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (5):

Da (2):
Ne (2):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.