Uprava prihoda i carina


logo

Licenca za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom
Naziv usluge

Licenca za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava prihoda i carina


Nadzorni organ

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja


Opis

Uredba o uslovima za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom (Sl.list CG“ br.50/09 i 25/16) propisuje da se Licenca izdaje na zahtjev fizičkog lica  koje ispunjava sledeće uslove: 

-          ima prebivalište na carinskom području  Crne Gore;

-          ima najmanje srednju stručnu spremu i najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji su u neposrednoj vezi sa poslovima otpremanja robe;

-          ima položen stručni ispit za sticanje licence, osim ako nije u skladu sa Uredbom oslobođen od polaganja ispita;

-          u periodu od dvije godine, koji neposredno prethodi podnošenju zahtjeva za izdavanje Licence, nije kažnjavano za kaznena djela počinjena u obavljanju djelatnosti carinskog zastupnika ili drugih kaznenih djela zbog neplaćanja ili izbjegavanja plaćanja carine i drugih dažbina koje se plaćaju u carinskom postupku


Gdje i kako

Zahtjev za izdavanje Licence podnosi se Upravi prihoda i carina u pisanoj formi i priloženu dokumentaciju


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

Obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom 


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

-          izvod iz registra nadležnog organa da podnosilac zahtjeva ima prebivalište na carinskom području  Crne Gore;

-          original ili ovjerenu fotokopiju  diplome ili drugog dokumenta kojim se dokazuje da je podnosilac zahtjeva stekao odgovarajuću stručnu spremu;

-          dokaz o radnom iskustvu u trajanju od najmanje dvije godine na poslovima otpremanja robe


Rok za izdavanje licence

Licenca se izdaje u roku od 15 dana od dana podnošenja         urednog zahtjeva


Period važenja licence

Licenca se izdaje na period od pet godina i može se produžiti na zahtjev imaoca licence


Uslovi za produženje važenja licence

Uslovi za produženje licene su da imalac licence, kao carinski zastupnik:

-          ne krši carinske i druge propise za čiju primjenu je nadležan carinski organ;

-          da nije pravosnažno osuđen za krivično djelo povezano sa obavljanjem poslova zastupanja, kao i za drugo krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje tih poslova


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Uprava carina će oduzeti Licencu za obavljanje poslova zastupan

-          ako je licenca izdata na osnovu netačnih informacija

-          ako imalac licence prestane da ispunjava uslove propisane za davanje licence;

-          ako imalac licence krši carinske i druge propise za čiju primjenu je nadležan carinski organ;

-          ako je imalac licence  pravosnažno osuđen za krivično djelo povezano sa obavljanjem poslova zastupanja, kao i za drugo krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje tih poslova;

-          na zahtjev imaoca licence


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Naknada za izdavanje licence iznosi 20,00 eura
 Za produženje licence iznosi 10,00 eura


Pravna podloga

Uredba o uslovima za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom  propisuje da se Licenca izdaje na zahtjev fizičkih lica („Sl.list CG“, br.50/09 i 25/16)
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (26):

Da (16):
Ne (3):
Djelimično (7):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.