Agencija za nadzor osiguranja


logo

Saglasnost za sticanje ili povećavanje kvalifikovanog učešća u društvu za osiguranje
Naziv usluge

 Saglasnost za sticanje ili povećavanje kvalifikovanog učešća u društvu za osiguranje


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za nadzor osiguranja


Opis

 Lice koje, direktno ili indirektno, namjerava da stekne kvalifikovano ucešce u društvu za osiguranje dužno je da za sticanje tih akcija pribavi prethodnu saglasnost regulatornog organa.
Lice koje namjerava da poveca kvalifikovano ucešce, kojim bi dostiglo ili prešlo 20%, 30% ili 50% kapitala ili akcija sa pravom glasa, odnosno steklo 100% ucešca u kapitalu ili pravu glasa u društvu za osiguranje, dužno je da za takvo sticanje pribavi prethodnu saglasnost regulatornog organa.


Gdje i kako

Na arhivi Agencije za nadzor osiguranjaUl. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora
 
tel: +382 20 513 502
fax: +382 20 513 503
e-mail: agencija@ano.co.me
 
Radno vrijeme: 07 - 15 časova
(dokumentacija uz zahtjev mora biti predata u originalu ili ovjerenoj kopiji)


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Djelatnost osiguranja 


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

  •         Zahtjev za sticanje kvalifikovanog ucešca i:  
1) spisak imalaca kvalifikovanog ucešca u licu u kojem se stice kvalifikovano ucešce, sa podacima o visini tih ucešca i prevodom ovjerenog izvoda iz sudskog odnosno drugog javnog registra za svakog od imalaca kvalifikovanog ucešca;
 
2) prevod ovjerenog izvoda iz sudskog odnosno drugog javnog registra u koji je upisano lice u kome se stice kvalifikovano ucešce;
 
3) finansijski izvještaji lica u kojem se stice kvalifikovano ucešce za posljednje tri poslovne godine sa revizorskim izvještajima, ako je to lice po propisima države sjedišta obveznik revizije;
 
4) spisak lica koja su povezana sa licem u kojem se stice kvalifikovano ucešce sa opisom nacina povezanosti;
 
5) strategija upravljanja u licu u kojem se stice kvalifikovano ucešce sa ocjenom ekonomske efikasnosti
investicija.
-       podaci o licima povezanim sa osnivacima, odnosno kvalifikovanim imaocima, sa izjavom o nacinu povezanosti iz clana 24   zakona o osiguranju;
-          podaci o licima koja su, u skladu sa članom 24 Zakona o osiguranju , povezana sa kvalifikovanim imaocima akcija i to:
a) za lice povezano s kvalifikovanim imaocima akcija do nivoa fizičkih lica: - po osnovu kapitala - podnosi se potvrda o učešću u kapitalu, izvod iz Centralne Depozitarne Agencije (CDA) odnosno druge odgovarajuće evidencije, o broju akcija u vlasništvu i slično, - po osnovu upravljanja - podnosi se spisak članova odbora direktora, odluka o imenovanju za člana odbora direktora i slično, - po drugom osnovu - podnosi se drugi odgovarajući dokaz (ugovor o poslovnom udruživanju ili drugom obliku povezivanja, izvod iz odgovarajućih matičnih registara i slično);
b) za tržišno prepoznatljiva lica, dokaz o berzanskoj kotaciji ili o rejtingu, za lica uvrštena na berzansku kotaciju ili kojima je dodijeljen rejting od strane međunarodno priznatih rejting agencija (Moody's, Standard and Poor, Fitch);
c) za lice koje je član grupe, podnosi se spisak društava u grupi, sa organizacionom strukturom i opisom sistema upravljanja u grupi;
 
6) za akcionara - pravno lice koje namjerava da stekne kvalifikovano učešće: 
a) izvod iz registra u kome je upisano pravno lice, odnosno kopija lične karte ili pasoša fizičkog lica,
koje ima više od 10% kapitala odnosno prava glasa u tom pravnom licu i podaci o ukupnom
nominalnom iznosu akcija i procentu učešća u akcijskom kapitalu društva za osiguranje,
b) popunjeni upitnici sa podacima o licima odgovornim za upravljanje tim licem, uključujući i
podatke o njihovom prethodnom radnom iskustvu;
c) potvrda nadležnog organa da to lice i lica koja upravljaju tim pravnim licem nijesu pravosnažno
osuđivana za krivična djela protiv platnog prometa i privrednog poslovanja, imovine i službene
dužnosti nabezuslovnu kaznu zatvora dužu od tri mjeseca;
 
7) za fizičko lice koje namjerava da stekne kvalifikovano učešće:
a) popunjen upitnik sa podacima o tom licu, uključujući i podatke o dotadašnjem radnom iskustvu
tog lica;
b) izvod računa u banci, rješenje nadležnog suda o ostavinskom postupku, ili drugi sličan dokaz o
porijeklu sredstava za kupovinu akcija;
c) kopija lične karte ili pasoša;
d) ovjerena kopija radne knjižice;
 
8) podaci o licima koja su, u skladu sa članom 24 Zakona, povezana sa kvalifikovanim imaocima
akcija i to:
a) za lice povezano s kvalifikovanim imaocima akcija do nivoa fizičkih lica:
- po osnovu kapitala - podnosi se potvrda o učešću u kapitalu, izvod iz Centralne Depozitarne
Agencije (CDA) odnosno druge odgovarajuće evidencije, o broju akcija u vlasništvu i slično,
- po osnovu upravljanja - podnosi se spisak članova odbora direktora, odluka o imenovanju za
člana odbora direktora i slično,
- po drugom osnovu - podnosi se drugi odgovarajući dokaz (ugovor o poslovnom udruživanju
ili drugom obliku povezivanja, izvod iz odgovarajućih matičnih registara i slično);
b) za tržišno prepoznatljiva lica, dokaz o berzanskoj kotaciji ili o rejtingu, za lica uvrštena na
berzansku kotaciju ili kojima je dodijeljen rejting od strane međunarodno priznatih rejting
agencija (Moody's, Standard and Poor, Fitch);
c) za lice koje je član grupe, podnosi se spisak društava u grupi, sa organizacionom strukturom i
opisom sistema upravljanja u grupi;
- Propisana naknada za rješavanje po zahtjevu.


Rok za izdavanje licence

 Rješavanje po zahtjevu - 60 dana


Period važenja licence

 Neograničeno


Uslovi za produženje važenja licence

 Licenca se ne produzava, podnosi se novi zahtjev


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Regulatorni organ će rješenjem povući datu saglasnost za sticanje kvalifikovanog učešća, ako:

   1) je saglasnost data na osnovu neistinitih i netačnih podataka;

   2) je zbog djelatnosti i poslova koje obavlja ili zbog radnji koje je izvršio kvalifikovani imalac, odnosno sa njim povezano lice ugroženo poslovanje društva za osiguranje;

   3) je zbog djelatnosti i poslova koje obavlja kvalifikovani imalac, odnosno sa njim povezano lice ili načina povezanosti između tih lica onemogućeno, odnosno otežano vršenje nadzora nad društvom za osiguranje;

   4) kvalifikovani imalac krši obavezu pribavljanja odobrenja za sticanje kvalifikovanog učešća, odnosno povećanje tog učešća ili na drugi način ometa nadzor nad društvom za osiguranje;

   5) ako kvalifikovani imalac prestane da ispunjava uslove na osnovu kojih je dobio saglasnost;

   6) Saglasnost za sticanje ili povećanje kvalifikovanog učešća  prestaje da važi ako podnosilac zahtjeva, u roku od šest mjeseci od dana izdavanja saglasnosti, ne stekne akcije za koje je saglasnost data.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 1000 eura


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakonski osnov  - član 23 Zakon o osiguranju ("Sl.list RCG", br. 078/06, 019/07, Sl.list CG", br. 053/09, 073/10, 040/11, 045/12, 006/13, 055/16),
 

Podzakonski akti: član 2 tačka 5 Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvola za obavljanje poslova osiguranja i načinu dokazivanja ispunjenosti tih uslova ("Sl. list Crne Gore", br. 15/13 od 22.03.2013).


Korisni linkovi

Agencija za nadzor osiguranja 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.