Uprava za željeznice


logo

Sertifikat o bezbjednotsi za upravljanje željezničkom infrastrukturom (Dio A i Dio B)
Naziv usluge

Sertifikat o bezbjednotsi za upravljanje željezničkom infrastrukturom (Dio A i Dio B)


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava za željeznice


Nadzorni organ

-Ministarstvo kapitalnih investicija (Direktorat za željeznički saobracaj)

-Inspekcija za željeznički saobraćaj i

-Uprava za žejeznice


Opis

Sertifikat o bezbjednosti za upravljanje infrastrukturom je isprava o

ispunjenosti uslova za bezbjedno upravljanje infrastrukturom.

Sertifikat o bezbjednosti za upravljanje infrastrukturom izdaje Organ uprave u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbjednost u željezničkom saobraćaju.

Upravljanje željezničkom infrastrukturom može da vrši upravljač infrastrukture koji ispunjava uslove utvrđene zakonom kojim je uređena željeznica i ima sertifikat o bezbjednosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom.

Sertifikat o bezbjednosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom izdaje Organ uprave upravljaču infrastrukture koji ima:

1) uspostavljen sistem za upravljanje bezbjednošću u skladu sa ovim zakonom;

2) vozila za održavanje koja ispunjavaju uslove utvrđene ovim zakonom;

3) potreban broj željezničkih radnika za upravljanje infrastrukturom koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim zakonom.

Sertifikat iz stava 1 ovog člana izdaje se na zahtjev upravljača infrastrukture uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija:

1) licenca za upravljanje infrastrukturom;

2) dozvola za korišćenje vozila za održavanje;

3) interni akti upravljača infrastrukture kojima se osigurava bezbjedno održavanje i eksploatacija infrastrukture.

Sertifikat o bezbjednosti za upravljanje infrastrukturom sastoji se od: 1) dijela A - kojim se potvrđuje ispunjavanje uslova u pogledu uspostavljanja sistema za upravljanje bezbjednošću upravljača infrastrukture;

2) dijela B - kojim se potvrđuje ispunjavanje uslova iz stava 2 al. 2 i 3 ovog člana.

Sertifikat o bezbjednosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom izdaje se za cijelu mrežu ili djelove mreže.

Prаvilnikоm sе prоpisuјe način izdavanja sertifikata o bezbjednosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom, infrastrukturom industrijske željeznice i infrastrukturom lučke željeznice, bliži sadržaj zahtjeva i dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje sertifikata i način vođenja evidencije o izdatim sertifikatima.

Zakon o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza (“Službeni list CG”, broj 1/14)  i  Pravilnik o načinu izdavanja sertifikata o bezbjednosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom, infrastrukturom industrijske željeznice i infrastrukturom lučke željeznice (“Službeni list CG”, broj 27/15)


Gdje i kako

Sertifikat se izdaje na osnovu podnijetog zahtjeva i dokumentacije.

Zahtjev se predaje na arhivi Uprava za željeznice, Ul. Hercegovačka 75, 85000 Podgorica, T: ( 020 ) 232-127, F: ( 020 ) 232-128, info@dzzcg.me

Zahtjev se podnosi na Obrascu 1 koji se nalazi kao sastavni dio Pravilnika o načinu izdavanja sertifikata o bezbjednosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom, infrastrukturom industrijske željeznice i infrastrukturom lučke željeznice (“Službeni list CG”, broj 27/15) koji možete preuzeti sa linka      http://www.dzzcg.me/page.php?p=21

Sertifikat se sastoji od dijela A i dijela B, a izdaje se na Obrascu 2 koji je sastavni dio ovog pravilnika o načinu izdavanja sertifikata o bezbjednosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom, infrastrukturom industrijske željeznice i infrastrukturom lučke željeznice (“Službeni list CG”, broj 27/15).

Sertifikat se označava evropskim identifikacionim brojem (EIN) u skladu sa Prilogom koji je sastavni dio ovog pravilnika. 4

Upravljač infrastrukture može podnijeti zahtjev za izdavanje samo dijela B sertifikata ukoliko ima važeći sertifikat dio A. Organ uprave izdaje sertifikat dio A, ako je upravljač infratrukture dokumentovao sve propisane elemente sistema upravljanja bezbjednošću, pod uslovom da elementi sistema ispunjavaju bezbjednosne zahtjeve.

Organ uprave izdaje sertifikat dio B, ako na osnovu ocjene priložene dokumentacije, utvrdi da upravljač infrastrukture ispunjava bezbjednosne zаhtjеvе zа bezbjedno održavanje i eksploataciju infrastrukture, za kојu sе trаži sеrtifikаt.


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Uz zahtjev za izdavanje sertifikata, pored dokumentacije utvrđene članom 46 Zakona o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza, prilaže se i sljedeća dokumentacija:

1) sažetak priručnika o sistemu upravljanja bezbjednošću;

2) opis mreže;

3) spisak propisa i TSI sa upućivanjem na postupke i dokumente iz sistema upravljanja bezbjednošću upravljača infrastrukture gdje su primijenjeni;

4) spisak željezničkih radnika prema kategorijama i načinu zasnivanja radnog odnosa;

5) opis postupaka iz sistema upravljanja bezbjednošću koji se odnose na željezničke radnike sa dokazima o ispunjavanju propisanih uslova (sertifikati, uvjerenja i sl.);

6) spisak vozila koja koristi za održavanje,

7) opis postupaka iz sistema upravljanja bezbjednošću koji se odnose na vozila za održavanje, sa dokazima o ispunjavanju propisanih uslova i dozvolom za korišćenje vozila.


Rok za izdavanje licence

Organ uprave nadležan za poslove željezničkog saobraćaja (u daljem tekstu: Organ uprave), nakon prijema zahtjeva, ocjenjuje da li priloženi sažetak sistema upravljanja bezbjednošću omogućava početnu procjenu kvaliteta i prikladnosti sistema upravljanja bezbjednošću i može zatražiti dodatne informacije o podnosiocu zahtjeva.

 Ukoliko Organ uprave posumnja u tačnost ili neusklađenost nekih podataka iz priložene dokmentacije, obavještava podnosioca zahtjeva o:

1) neusklađenosti podataka i oblasti koje su neusklađene;

 2) rеlеvаntnim prоpisima i/ili stаndаrdima;

3) nеispunjеnоsti zahtjeva;

4) dоstаvlјаnju infоrmаciја i dоdаtnih dоkаzа, sa mjerama koje trеbа dа prеduzmе pоdnоsilаc zаhtjеvа dа bi isprаviо nеdоstаtkе i rоkоvе zа usklаđivаnjе;

5) оblаstima kоје mоgu dа sе dаlје ispituјu krоz nаdzоr, nakon izdаvаnjа sеrtifikаtа.

Sertifikati iz stava 1 ovog člana izdaju se u roku od četiri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.


Period važenja licence

Sertifikat o bezbjednosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom i sertifikat o bezbjednosti za upravljanje infrastrukturom industrijske i lučke željeznice izdaju se na period od pet godina i sadrže broj u skladu sa evropskim identifikacionim brojem.


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Sertifikat o bezbjednosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom prestaje da važi:

- istekom roka za koji je izdat;

-revidiranjem sertifikata;

 izdati sertifikat može se revidirati ukoliko dođe do bitnih promjena u strukturnim podsistemima infrastruktura, saobraćajno upravljačko i signalno-sigurnosno na pruzi i energija, načinu održavanja strukturnih podsistema i načinu regulisanja i upravljanja saobraćajem

- oduzimanjem sertifikata;


Uslovi za produženje važenja licence

Uslovi za produženje sertifikata je postupak u kom se predaje novi zahtjev i dokumentacija.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Naknada za sertifikat o bezbjednosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom naplaćuje se po tarifnom broju 100a 4):

u iznosu od

- po jednom km pružnih i staničnih kolosjeka 10,00

- po vučnom vozilu i vozilu za posebne namjene 25,00

Zakona o administrativnim takasama

("Sl. list RCG", br. 55/03 od 01.10.2003, 46/04 od 09.07.2004, 81/05 od 29.12.2005, 02/06 od 18.01.2006, "Sl.

list Crne Gore", br. 22/08 od 02.04.2008, 77/08 od 16.12.2008, 03/09 od 21.01.2009, 40/10 od 22.07.2010,

73/10 od 10.12.2010, 20/11 od 15.04.2011, 26/11 od 30.05.2011, 56/13 od 06.12.2013, 45/14 od 24.10.2014)


Dokumentacija koju korisnik prilaže

Uz zahtjev za izdavanje sertifikata, pored dokumentacije utvrđene članom 46 Zakona o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza, prilaže se i sljedeća dokumentacija:

1) sažetak priručnika o sistemu upravljanja bezbjednošću;

2) opis mreže;

3) spisak propisa i TSI sa upućivanjem na postupke i dokumente iz sistema upravljanja bezbjednošću upravljača infrastrukture gdje su primijenjeni;

4) spisak željezničkih radnika prema kategorijama i načinu zasnivanja radnog odnosa;

5) opis postupaka iz sistema upravljanja bezbjednošću koji se odnose na željezničke radnike sa dokazima o ispunjavanju propisanih uslova (sertifikati, uvjerenja i sl.);

6) spisak vozila koja koristi za održavanje,

7) opis postupaka iz sistema upravljanja bezbjednošću koji se odnose na vozila za održavanje, sa dokazima o ispunjavanju propisanih uslova i dozvolom za korišćenje vozila.:


Pravna podloga


Napomena

U cilju bolje realizacije eLicence pomenute zakone, pravilnike, broj izdatih sertifikata i ostalo možete preuzeti sa sajta http://www.dzzcg.me


Korisni linkovi


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.