Uprava za željeznice


logo

Sertifikat o bezbjednosti za prevoz (Putnika i robe) (Dio A i Dio B)
Naziv usluge

Sertifikat o bezbjednosti za prevoz (Putnika i robe) (Dio A i Dio B)


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava za željeznice


Nadzorni organ

-Ministarstvo kapitalnih investicija (Direktorat za željeznički saobracaj)

-Inspekcija za željeznički saobraćaj i

-Uprava za žejeznice


Opis

Sertifikat o bezbjednosti za prevoz je isprava ispunjenosti uslova za

bezbjedno obavljanje željezničkog saobraćaja 

Javni prevoz putnika i robe može da vrši željeznički prevoznik koji ispunjava uslove utvrđene zakonom kojim je uređena željeznica i ima sertifikat o bezbjednosti za prevoz.

Sertifikat o bezbjednosti za prevoz izdaje Organ uprave željezničkom prevozniku koji ima:

1) uspostavljen sistem za upravljanje bezbjednošću u skladu sa ovim zakonom;

2) vozila koja ispunjavaju uslove utvrđene ovim zakonom;

3) potreban broj željezničkih radnika za obavljanje prevoza koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim zakonom.

Sertifikat iz stava 2 ovog člana izdaje se na zahtjev željezničkog prevoznika uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija:

1) licenca za prevoz;

2) dozvole za korišćenje vozila;

3)interni akti željezničkog prevoznika kojima se osigurava bezbjednost saobraćaja.

Sertifikat o bezbjednosti za prevoz sastoji se od:

1) dijela A - kojim se utvrđuje ispunjavanje uslova u pogledu uspostavljanja sistema za upravljanje bezbjednošću željezničkog prevoznika;

2) dijela B - kojim se potvrđuje ispunjavanje uslova iz stava 2 al. 2 i 3 ovog člana i prihvatanje odredaba koje je željeznički prevoznik usvojio kako bi zadovoljio specifične zahtjeve propisane za bezbjedno obavljanje saobraćaja na odgovarajućoj mreži.

Sertifikat o bezbjednosti za prevoz može se izdati za cijelu mrežu ili dio mreže, za određenu vrstu i obim prevoza.Sertifikat o bezbjednosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom izdaje se za cijelu mrežu ili djelove mreže.

Pravilnik o načinu izdavanja sertifikata o bezbjednosti u željezničkom prevozu(“Službeni list CG”, broj 27/15) prоpisuјe način izdavanja sertifikata o bezbjednosti za prevoz, bliži sadržaj zahtjeva i dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje sertifikata i način vođenja evidencije o izdatim sertifikatima.

Zakon o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza (“Službeni list CG”, broj 1/14)  i  Pravilnik o načinu izdavanja sertifikata o bezbjednosti u željezničkom prevozu(“Službeni list CG”, broj 27/15)


Gdje i kako

Sertifikat se izdaje na osnovu podnijetog zahtjeva i dokumentacije.

Zahtjev se predaje na arhivi Uprava za željeznice, Ul. Hercegovačka 75, 85000 Podgorica, T: ( 020 ) 232-127, F: ( 020 ) 232-128, info@dzzcg.me

Zahtjev se podnosi na Obrascu 1 koji se nalazi kao sastavni dio Pravilnika o načinu izdavanja sertifikata o bezbjednosti u željezničkom prevozu(“Službeni list CG”, broj 27/15)  koji se može preuzeti sa linka http://www.dzzcg.me/page.php?p=21


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Uz zahtjev za izdavanje sertifikata, pored dokumentacije utvrđene članom 46 Zakona o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza, prilaže se i sljedeća dokumentacija:

1) sažetak priručnika o sistemu upravljanja bezbjednošću;

2) opis mreže;

3) spisak propisa i TSI sa upućivanjem na postupke i dokumente iz sistema upravljanja bezbjednošću upravljača infrastrukture gdje su primijenjeni;

4) spisak željezničkih radnika prema kategorijama i načinu zasnivanja radnog odnosa;

5) opis postupaka iz sistema upravljanja bezbjednošću koji se odnose na željezničke radnike sa dokazima o ispunjavanju propisanih uslova (sertifikati, uvjerenja i sl.);

6) spisak vozila koja koristi za održavanje,

7) opis postupaka iz sistema upravljanja bezbjednošću koji se odnose na vozila za održavanje, sa dokazima o ispunjavanju propisanih uslova i dozvolom za korišćenje vozila.


Rok za izdavanje licence

Organ uprave nadležan za poslove željezničkog saobraćaja (u daljem tekstu: Organ uprave), nakon prijema zahtjeva, ocjenjuje da li priloženi sažetak sistema upravljanja bezbjednošću omogućava početnu procjenu kvaliteta i prikladnosti sistema upravljanja bezbjednošću i može zatražiti dodatne informacije o podnosiocu zahtjeva.

 Ukoliko Organ uprave posumnja u tačnost ili neusklađenost nekih podataka iz priložene dokmentacije, obavještava podnosioca zahtjeva o:

1) neusklađenosti podataka i oblasti koje su neusklađene;

 2) rеlеvаntnim prоpisima i/ili stаndаrdima;

3) nеispunjеnоsti zahtjeva;

4) dоstаvlјаnju infоrmаciја i dоdаtnih dоkаzа, sa mjerama koje trеbа dа prеduzmе pоdnоsilаc zаhtjеvа dа bi isprаviо nеdоstаtkе i rоkоvе zа usklаđivаnjе;

5) оblаstima kоје mоgu dа sе dаlје ispituјu krоz nаdzоr, nakon izdаvаnjа sеrtifikаtа.

 

Sertifikati iz stava 1 ovog člana izdaju se u roku od četiri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.


Period važenja licence

Sertifikat o bezbjednosti za prevoz izdaje se na period od pet godina i sadrže broj u skladu sa evropskim identifikacionim brojem.


Uslovi za produženje važenja licence

Uslovi za produženje sertifikata o bezbjednosti za prevoz obuhvata postupak u kom se predaje novi zahtjev i dokumentacija.


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Sertifikat o bezbjednosti za prevoz prestaje da važi:

- istekom roka za koji je izdat;

Izdati sertifikat može se revidirati ukoliko dođe do promjene obima i vrste i prevoza i to:

1) vrste usluga - prevoz putnika (uključujući ili isključujući velike brzine) i/ili prevoz robe

(uključujući ili isključujući prevoz opasne robe) ili pružanje samo manevarskih usluga;

2) obima prevoza robe i/ili putnika;

3) broja zaposlenih (mikro, malo, srednje, veliko preduzeće);

4) prelaska sa dvoposjeda na jednoposjed vučnih vozila;

5) uvođenja novih tipova voznih sredstava i sl.

- oduzimanjem sertifikata


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Naknada za izdavanje licence naplaćuje se po tarifnom broju 100a 3)

u iznosu od

- po vučnom vozilu 25,00

- po vučenom vozilu 10,00

Zakona o administrativnim takasama

("Sl. list RCG", br. 55/03 od 01.10.2003, 46/04 od 09.07.2004, 81/05 od 29.12.2005, 02/06 od 18.01.2006, "Sl.

list Crne Gore", br. 22/08 od 02.04.2008, 77/08 od 16.12.2008, 03/09 od 21.01.2009, 40/10 od 22.07.2010,

73/10 od 10.12.2010, 20/11 od 15.04.2011, 26/11 od 30.05.2011, 56/13 od 06.12.2013, 45/14 od 24.10.2014)


Dokumentacija koju korisnik prilaže

Uz zahtjev za izdavanje sertifikata, pored dokumentacije utvrđene članom 46 Zakona o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza, prilaže se i sljedeća dokumentacija:

1) sažetak priručnika o sistemu upravljanja bezbjednošću;

2) opis mreže;

3) spisak propisa i TSI sa upućivanjem na postupke i dokumente iz sistema upravljanja bezbjednošću upravljača infrastrukture gdje su primijenjeni;

4) spisak željezničkih radnika prema kategorijama i načinu zasnivanja radnog odnosa;

5) opis postupaka iz sistema upravljanja bezbjednošću koji se odnose na željezničke radnike sa dokazima o ispunjavanju propisanih uslova (sertifikati, uvjerenja i sl.);

6) spisak vozila koja koristi za održavanje,

7) opis postupaka iz sistema upravljanja bezbjednošću koji se odnose na vozila za održavanje, sa dokazima o ispunjavanju propisanih uslova i dozvolom za korišćenje vozila.:

SPISAK DOKUMENATA KOJI SE PODNOSE UZ ZAHTJEV

(Detaljnije iz pravilnika)

1.1 sažetak priručnika o sistemu upravljanja bezbjednošću;

1.1 sažetak priručnika o sistemu upravljanja bezbjednošću;

1.2 kopija licence za prevoz;

1.3 kopija sertifikata za prevoz dio A;

1.4 kopija polise osiguranja koja prati licencu za prevoz;

1.5 spisak propisa koje će primjenjivati sa upućivanjem na postupke i dokumente iz sistema upravljanja

bezbjednošću željezničkog prevoznika gdje su ovi propisi primijenjeni:

a) propisi, postupci i dоkumеnаtа kојi sе kоristе zа vоžnju vozova, mаnеvrisаnjе i оbеzbjеđivаnjе

saobraćaja u redovnim, otežanim i vanrednim situacijama;

b) propisi, postupci i dokumenta koji se primjenjuju u funkcionalnom podsistemu rеgulisаnjе i uprаvlјаnjе

sаоbrаćајеm;

c) propisi, postupci i dokumenta koji se primjenjuju za pripremu voza;

d) propisi, postupci i dokumenta koji se primjenju za sastavljanje voza;

e) propisi, postupci i dokumenta koji se primjenjuju za tehnički pregled i probu kočnica;

f) propisi, postupci i dokumenta koji se primjenjuju u slučaju nesreća, ozbiljnih nesreća, incidenata i prevoza

opasne robe;

g) propisi, postupci i dokumenta koji se primjenjuju za održavanje vozila.

1.6 spisak željezničkih radnika prema kategorijama i načinu zasnivanja radnog odnosa;

1.7 opis postupaka iz sistema upravljanja bezbjednošću koji se odnose na željezničke radnike, sa dokazima i

evidencijama o ispunjavanju propisanih uslova o:

a) zdravstvenoj sposobnosti željezničkih radnika;

b) stručnoj osposobljenosti željezničkih radnika, uz navođenje ko vrši obučavanje i provjeru stručne

osposobljenosti i kako se ta osposobljenost provjerava;

c) stručnom usavršavanju željezničkih radnika, uz navođenje tema, predavača i kontrole učešća;

d) poznavanju infrastrukture i vozila i provjeri tog znanja;

e) poznavnaju jezika željezničkog radnika kojem crnogorski jezik nije maternji;

f) prаćеnju i kontroli rada željezničkih radnika;

g) еvidеntirаnje stupanja na rad i kоntrоli rаdnоg vrеmеnа.

1.8 spisak željezničkih vozila koja koristi za prevoz;

1.9 opis postupaka iz sistema upravljanja bezbjednošću koji se odnose na željeznička vozila, sa dokazima o

ispunjavaju propisanih uslova:

a) dozvole za korišćenje vozila;

b) dokazi o tehničkoj ispravnosti vozila,

c) dokazi o održavanju vozila i naziv i sjedište, odnosno ime i adresa lica koje vrši održavanje;

d) spisak propisa za održavanje vozila.


Pravna podloga

 Zakon o željeznici (“Službeni list CG”, broj 27/13)

Zakon o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza (“Službeni list CG”, broj 1/14)

Pravilnik o načinu izdavanja sertifikata o bezbjednosti u željezničkom prevozu(“Službeni list CG”, broj 27/15)


Napomena

U cilju bolje realizacije eLicence pomenute zakone, pravilnike, broj izdatih sertifikata i ostalo možete preuzeti sa sajta http://www.dzzcg.me


Korisni linkovi

http://www.dzzcg.me
http://www.dzzcg.me/page.php?p=22

 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (2):

Da (1):
Ne (1):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.