Uprava za željeznice


logo

Licenca za upravljenje infrastrukturom
Naziv usluge

Licenca za upravljenje infrastrukturom


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava za željeznice


Nadzorni organ

 -Ministarstvo kapitalnih investicija

 (Direktorat za željeznički saobracaj)

-Inspekcija za željeznički saobraćaj i

-Uprava za žejeznice


Opis

Licenca za upravljanje željezničkom infrastrukturom je isprava kojom se stiče pravo na upravljanje infrastrukturom;

Pogledati Zakon o željeznici “Službeni list CG”, broj 27/13, član 10.  do član 17. i  Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licence za upravljanje željezničkom infrastrukturom (“Službeni list CG”, broj 08/16)

Licencu za upravljanje infrastrukturom izdaje Organ uprave pravnom licu koje je upisano u CRPS za obavljanje djelatnosti upravljanja infrastrukturom i nad kojim nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije i koje ispunjava uslove koji se odnose na:

1) dobar ugled;

2) finansijsku sposobnost u pogledu ispunjavanja postojećih i potencijalnihobaveza na period od godinu dana koje se provjeravaju na osnovu godišnjeg finansijskog izvještaja ili na osnovu dokaza likvidnosti;

3) tehničku opremljenost i odgovarajući kadar koji je stručno osposobljen.

Dobar ugled, u smislu ovog zakona, ima pravno lice ili odgovorno lice u pravnom licu ako nije pravosnažno osuđivano za: krivično djelo u privrednom poslovanju, krivično djelo protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine i bezbjednosti u željezničkom saobraćaju, povrede prava na rad i drugih prava po osnovu rada.

Pravilnikom se propisuju bliži uslovi u pogledu tehničke opremljenosti i stručnog kadra za izdavanje licence za upravljanje željezničkom infrastrukturom, sadržaj zahtjeva za izdavanje licence za upravljanje infrastrukturom i dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev, obrazac licence za upravljanje infrastrukturom i način vođenja evidencije o izdatim licencama za upravljanje infrastrukturom

Pravno lice koje upravlja željezničkom infrastrukturom za dobijanje licence u pogledu  opremljenosti treba da ima:

- mašine za mašinsko regulisanje kolosjeka i skretnica;

- mašine za uređenje zastorne prizme;

- sitnu mehanizaciju (mašine za pritezanje kolosječnog pribora, bušilice za pragove,

rezačice za šine);

- krupnu mehanizaciju (šinska vozila);

- opremu za održavanje pruga.

U pogledu kadra treba da ima zaposlena lica saobraćajne, građevinske,

elektrotehničke i mašinske struke.


Gdje i kako

Licenca se izdaje na osnovu podnijetog zahtjeva.

Zahtjev se predaje na arhivi Direkcije za željeznice, Ul. Hercegovačka 75, 85000 Podgorica, T: ( 020 ) 232-127, F: ( 020 ) 232-128, info@dzzcg.me

Zahtjev treba da sadrži:

1) naziv i sjedište upravljača infrastrukture i podatke o odgovornom licu;

2) željezničke pruge na kojima namjerava organizovati djelatnost upravljanja infrastrukturom;

3) način organizovanja i regulisanja željezničkog saobraćaja i korišćenja željezničke infrastrukture;

4) način održavanja, rekonstrukcije, modernizacije i zaštite željezničke infrastrukture;

5) podatke o organizacionoj strukturi i stručnoj osposobljenosti zaposlenih koji će obavljati poslove regulisanja saobraćaja i održavanja željezničke infrastrukture;

6) način vršenja nadzora nad izvršavanjem poslova iz stava 2 tač. 3 i 4 ovog člana, sistema kvaliteta i zaštite životne sredine.


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

Upravljanje infrastrukturom je djelatnost od javnog interesa.

Privredna djelatnost je upravljanje infrastrukturom.

Djelatnost upravljanja infrastrukturom obavlja se na osnovu ugovora o upravljanju infrastrukturom koji se zaključuje sa Organom uprave.(Direkcija za željeznice)


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Uz zahtjev za izdavanje licence dostavlja se sljedeća dokumentacija:

1) dokaz da protiv upravljača infrastrukture nije pokrenut ili nije u toku stečajni

postupak kod nadležnog suda;

2) dokaz da upravljač infrastrukture i odgovorno lice upravljača nije pravosnažno osuđeno na jednu ili više godina zatvora za krivično djelo u privrednom poslovanju, krivično djelo protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine i bezbjednosti u željezničkom saobraćaju, povrede prava na rad i drugih prava po osnovu rada;

3) dokaz da je upravljač infrastrukture finansijski sposoban da ispunjava postojeće i potencijalne obaveze u periodu od godinu dana;

4) dokaz da upravljač infrastrukture posjeduje odgovarajuća vozna sredstva i odgovarajuću tehničku opremu za održavanje infrastrukture.

5) dokaz da upravljač infrastrukture u radnom odnosu ima zaposlena lica sa odgovarajućom stručnom spremom za obavljanje djelatnosti održavanj infrastrukture, upravljanja i regulisanja saobraćaja;

 6) dokaz o uplati administrativne takse.


Rok za izdavanje licence

Licenca za upravljanje infrastrukturom se izdaje na osnovu podnijetog zahtjeva.

Organ uprave dužan je da o zahtjevu iz stava 1 ovog člana odluči u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.


Period važenja licence

Licenca za upravljanje infrastrukturom izdaje se rješenjem, na period od pet godina i ne može se prenositi na drugo pravno lice.


Uslovi za produženje važenja licence

Na zahtjev prevoznika, organ uprave će razmotriti mogućnost produženja licence, na period od pet godina, ako prevoznik ispunjava uslove propisane zakonom i  Pravilnikom o izdavanju licence za prevoz (“Službeni list CG“, broj 56/08 ).

U slučaju promjene koja utiče na pravni status prevoznika, posebno u slučaju spajanja ili preuzimanja, organ uprave će na zahtjev pravnog sledbenika donijeti odluku o produženju licence.


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Licenca prestaje da važi:

- na zahtjev imaoca licence;

- istekom roka za koji je izdata;

- oduzimanjem licence.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Naknada za izdavanje licence naplaćuje se po tarifnom broju 100a (2) Zakona o administrativnim takasama u iznosu od 2500.00 eura.

("Sl. list RCG", br. 55/03 od 01.10.2003, 46/04 od 09.07.2004, 81/05 od 29.12.2005, 02/06 od 18.01.2006, "Sl.

list Crne Gore", br. 22/08 od 02.04.2008, 77/08 od 16.12.2008, 03/09 od 21.01.2009, 40/10 od 22.07.2010,

73/10 od 10.12.2010, 20/11 od 15.04.2011, 26/11 od 30.05.2011, 56/13 od 06.12.2013, 45/14 od 24.10.2014)


Dokumentacija koju korisnik prilaže

Uz zahtjev za izdavanje licence dostavlja se sljedeća dokumentacija:

1) dokaz da protiv upravljača infrastrukture nije pokrenut ili nije u toku stečajni

postupak kod nadležnog suda;

2) dokaz da upravljač infrastrukture i odgovorno lice upravljača nije pravosnažno osuđeno na jednu ili više godina zatvora za krivično djelo u privrednom poslovanju, krivično djelo protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine i bezbjednosti u željezničkom saobraćaju, povrede prava na rad i drugih prava po osnovu rada;

3) dokaz da je upravljač infrastrukture finansijski sposoban da ispunjava postojeće i potencijalne obaveze u periodu od godinu dana;

4) dokaz da upravljač infrastrukture posjeduje odgovarajuća vozna sredstva i odgovarajuću tehničku opremu za održavanje infrastrukture.

5) dokaz da upravljač infrastrukture u radnom odnosu ima zaposlena lica sa odgovarajućom stručnom spremom za obavljanje djelatnosti održavanj infrastrukture, upravljanja i regulisanja saobraćaja;

6) dokaz o uplati administrativne takse..


Pravna podloga

Zakon o željeznici (“Službeni list CG”, broj 27/13)

Zakon o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza (“Službeni list CG”, broj 1/14)

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licence za upravljanje željezničkom infrastrukturom (“Službeni list CG”, broj 08/16)


Napomena

U cilju bolje realizacije eLicence pomenute zakone, pravilnike, izdate licence i ostalo možete preuzeti sa sajta http://www.dzzcg.me


Korisni linkovi

 http://www.dzzcg.me
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (4):

Da (2):
Ne (1):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.