Uprava za željeznice


logo

Licenca za prevoz u željezničkom saobraćaju (Putnika) ili (Robe-Tereta)
Naziv usluge

Licenca za prevoz u željezničkom saobraćaju (Putnika) ili (Robe-Tereta)


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava za željeznice


Nadzorni organ

 Ministarstvo kapitalnih investicija

 (Direktorat za željeznički saobracaj)

-Inspekcija za željeznički saobraćaj i

-Uprava za žejeznice


Opis

 Licenca za prevoz je isprava kojom se stiču prava za obavljanje svih ili posebnih vrsta prevoza u željezničkom saobraćaju;

Prevoz putnika, lica i robe u željezničkom saobraćaju i obavljanje prevoza za sopstevne potrebe na infrastrukturi može da obavlja prevoznik, koji:

1) je upisan u CRPS za obavljanje djelatnosti prevoza u željezničkom saobraćaju;

2) ima licencu za prevoz

3) ima sertifikat o bezbjednosti za prevoz;

4) ima zaključen ugovor o korišćenju infrastrukture sa upravljačem infrastrukture

Pogledati Zakon o željeznici “Službeni list CG”, broj 27/13, član 56. i Pravilnik o izdavanju licence za prevoz (“Službeni list CG“, broj 56/08)


Gdje i kako

 Licenca se izdaje, na osnovu pisanog zahtjeva privrednog društva koje je registrovano za obavljanje javnog prevoza u željezničkom saobraćaju, odnosno na zahtjev privrednog društva koje obavlja prevoz za sopstvene potrebe u javnom saobraćaju

Zahtjev za izdavanje licence sadrži sljedeće:

1. puni naziv i sjedište prevoznika i podatke o odgovornom licu;

2. podatke o vrsti usluge i vrsti prevoza koju namjerava obavljati;

3. željezničku mrežu ili dio mreže pruga na kojoj namjerava obavljati prevoz;

4. opis i vrstu željezničkih vozila kojima će obavljati prevoz;

5. opis mjera kojima će osigurati bezbjednost prevoza;

6. podatke o vlasničko finansijskim uslovima za obavljanje prevoza;

7. način naknade štete u vezi i sa prevozom koji je predmet licence (osiguranje, sredstva i imovina kojima raspolaže i garancije za plaćanja naknade štete).

Zahtjev se predaje na arhivi Uprava za željeznice, Ul. Hercegovačka 75, 85000 Podgorica, T: ( 020 ) 232-127, F: ( 020 ) 232-128, info@dzzcg.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

Obavljanje prevoza (Putnika ili Robe-Tereta) u  željezničkom saobraćaju


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Uz zahtjev za izdavanje licence dostavljaju se sljedeći dokazi:

1. da je prevoznik registrovan za obavljanje javnog prevoza u željezničkom saobraćaju, odnosno prevoza za sopstvene potrebe od strane nadležnog suda;

2. da protiv njega nije pokrenut ili nije u toku stečajni postupak kod nadležnog suda;

3. da član uprave prevoznika nije pravosnažno osuđen na jednu ili više godina zatvora za krivično djelo u privrednom poslovanju, krivično djelo protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine i bezbjednosti u željezničkom saobraćaju, povrede prava na rad i drugih prava po osnovu rada;

4. da je finansijski sposoban da svoje stvorene i buduće obaveze može pod normalnim uslovima poslovanja ispuniti u određenom roku;

5. da u radnom odnosu ima zaposlena lica sa odgovarajućom stručnom spremom,

6. da posjeduju odgovarajuća sredstva prevoza (vučna i vučena vozila) i odgovarajuću tehničku opremljenost;

7. da je osiguran kod osiguravajućeg društva i sposoban naknaditi eventualnu štetu nastalu po osnovu odgovornosti u obavljanju prevoza, te da može pružiti garanciju za naknadu štete u slučaju udesa u odnosu na putnike, prtljag, teret, treća lica i okolinu u skladu sa zakonom i drugim propisima, kao i zaključenim međunarodnim ugovorima;

8. dokaz o uplati administrativne takse.


Rok za izdavanje licence

Prevozniku, koji podnese potpun zahtjev i dokaze o ispunjenju uslova iz čl. 3 i 4 ovog Pravilnika o izdavanju licence za prevoz

(“Službeni list CG“, broj 56/08 ), organ uprave će izdati licencu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

U slučaju da prevoznik podnese nepotpun zahtjev ili ne priloži sve dokaze iz čl. 3 i 4 Pravilnika o izdavanju licence za prevoz (“Službeni list CG“, broj 56/08 ), organ uprave će mu zatražiti da u roku od 10 dana upotpuni zahtjev, odnosno dokaze.


Period važenja licence

Licenca se izdaje prevozniku na period od pet godina i ne može se prenijeti na drugog prevoznika.


Uslovi za produženje važenja licence

Na zahtjev prevoznika, organ uprave će razmotriti mogućnost produženja licence, na period od pet godina, ako prevoznik ispunjava uslove propisane zakonom i  Pravilnikom o izdavanju licence za prevoz (“Službeni list CG“, broj 56/08 ).

U slučaju promjene koja utiče na pravni status prevoznika, posebno u slučaju spajanja ili preuzimanja, organ uprave će na zahtjev pravnog sledbenika donijeti odluku o produženju licence.


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Licenca prestaje da važi:

- na zahtjev imaoca licence;

- istekom roka za koji je izdata;

- oduzimanjem licence.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Naknada za izdavanje licence naplaćuje se po tarifnom broju 100a (1) Zakona o administrativnim takasama u iznosu od 2500.00 eura.

("Sl. list RCG", br. 55/03 od 01.10.2003, 46/04 od 09.07.2004, 81/05 od 29.12.2005, 02/06 od 18.01.2006, "Sl.

list Crne Gore", br. 22/08 od 02.04.2008, 77/08 od 16.12.2008, 03/09 od 21.01.2009, 40/10 od 22.07.2010,

73/10 od 10.12.2010, 20/11 od 15.04.2011, 26/11 od 30.05.2011, 56/13 od 06.12.2013, 45/14 od 24.10.2014)


Dokumentacija koju korisnik prilaže

 Uz zahtjev za izdavanje licence dostavljaju se sljedeći dokazi:

1. da je prevoznik registrovan za obavljanje javnog prevoza u željezničkom saobraćaju, odnosno prevoza za sopstvene potrebe od strane nadležnog suda;

2. da protiv njega nije pokrenut ili nije u toku stečajni postupak kod nadležnog suda;

3. da član uprave prevoznika nije pravosnažno osuđen na jednu ili više godina zatvora za krivično djelo u privrednom poslovanju, krivično djelo protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine i bezbjednosti u željezničkom saobraćaju, povrede prava na rad i drugih prava po osnovu rada;

4. da je finansijski sposoban da svoje stvorene i buduće obaveze može pod normalnim uslovima poslovanja ispuniti u određenom roku;

5. da u radnom odnosu ima zaposlena lica sa odgovarajućom stručnom spremom,

6. da posjeduju odgovarajuća sredstva prevoza (vučna i vučena vozila) i odgovarajuću tehničku opremljenost;

7. da je osiguran kod osiguravajućeg društva i sposoban naknaditi eventualnu štetu nastalu po osnovu odgovornosti u obavljanju prevoza, te da može pružiti garanciju za naknadu štete u slučaju udesa u odnosu na putnike, prtljag, teret, treća lica i okolinu u skladu sa zakonom i drugim propisima, kao i zaključenim međunarodnim ugovorima;

8. dokaz o uplati administrativne takse.


Pravna podloga

Zakon o željeznici (“Službeni list CG”, broj 27/13)

Zakon o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza (“Službeni list CG”, broj 1/14)

Pravilnik o izdavanju licence za prevoz (“Službeni list CG“, broj 56/08)


Napomena

U cilju bolje realizacije eLicence pomenute zakone, pravilnike, izdate licence i ostalo možete preuzeti sa sajta http://www.dzzcg.me


Korisni linkovi

http://www.dzzcg.me
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (2):

Da (2):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.