Дирекција за заштиту тајних података


лого

Дозвола за приступ тајним подацима за физичко лице
Назив услуге

 Дозвола за приступ тајним подацима за физичко лице


Орган задужен за спровођење

 Дирекција за заштиту тајних података


Надзорни орган

 Министарство одбране


Опис

Акт којим се физичком лицу обезбјеђује приступ и коришћење тајног податка


Гдје и како

Захтјев се подноси Дирекцији за заштиту тајних података путем достављача (курира) или путем поштанске службе, на адресу Дирекција за заштиту тајних података, улица Јована Томашевића број 29 (зграда Министарства одбране),  81 000 Подгорица,  

Контакт особе: Оливера Бакрач (оливера.бакрац@нса.гов.ме)  Милица Перишић (милица.стојановиц@нса.гов.ме) ; тел. и фаx:020/246-274


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

Захтјев

Изјава да лице има оправдану потребу за коришћење тајних података сагласно принципу "потребно је да зна

Доказ да је лице црногорски држављанин (увјерење о црногорском држављанству) и да је навршило 18 година живота, односно 21 годину живота за приступ тајним подацима означеним степеном тајности "СТРОГО ТАЈНО" (извод из матичне књиге рођених). Доказ о црногорском држављанству и годинама живота могу се замијенити фотокопијом биометријске личне карте.

 

Након приложене документације, а прије издавања дозволе врши се безбједносна провјера за утврђивање чињеница од значаја за издавање дозволе за приступ тајним подацима. У поступку безбједносне провјере утврђује се да ли постоје безбједносне сметње за издавање дозволе за приступ тајним подацима. Безбједносну провјеру спроводи Агенција за националну безбједност, на основу захтјева Дирекције. По извршеној безбједносној провјери Агенција подноси Дирекцији извјештај са препоруком за издавање или ускраћивање дозволе за приступ тајним подацима.


Рок за издавање лиценце

 У складу са Законом о тајности података


Период важења лиценце

СТРОГО ТАЈНО – важи 3 године

ТАЈНО - важи 5 година

ПОВЈЕРЉИВО - важи 10 година 


Услови за продужење важења лиценце

 У складу са Законом о тајности података:
Најкасније 180 дана прије истека важења дозволе за приступ тајним подацима може се поднијети захтјев за продужење важења дозволе.


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 У складу са Законом о тајности података:

Дозвола за приступ тајним подацима престаје да важи:

1) истеком времена за који је издата, ако није продужено њено важење;

2) престанком обављања послова који захтијевају приступ тајним подацима у органу и организацији;

3) на основу рјешења Дирекције донијетог у поступку провјере дозволе за приступ тајним подацима;

4) смрћу физичког лица или престанком постојања правног лица коме је издата дозвола за приступ тајним подацима.

 

Старјешина органа ће привремено ограничити или онемогућити приступ тајним подацима лицу коме је издата дозвола за приступ тајним подацима, ако је против тог лица:

1) покренут дисциплински поступак због основане сумње да је починило прекршај прописан овим законом;

2) покренут кривични поступак за кривична дјела из члана 46 став 1 тачка 1 овог закона.

Ограничење траје до доношења коначне одлуке о дисциплинској мјери, односно правоснажне судске одлуке


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Без накнаде


Документација коју корисник прилаже

Захтјев

Изјава да лице има оправдану потребу за коришћење тајних података сагласно принципу "потребно је да зна
 

- Доказ да је лице црногорски држављанин (увјерење о црногорском држављанству) и да је навршило 18 година живота, односно 21 годину живота за приступ тајним подацима означеним степеном тајности "СТРОГО ТАЈНО" (извод из матичне књиге рођених).

Доказ о црногорском држављанству и годинама живота могу се замијенити фотокопијом биометријске личне карте.


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Закон о тајности података


Корисни линкови

 www.нса.гов.ме


Напомена

 На основу дозволе за приступ тајним подацима за физичко лице, у случају потребе, издају се НАТО и ЕУ сертификати за приступ НАТО и ЕУ тајним подацима, што је потребно навести у захтјеву за издавање дозволе
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (17):

Да (13):
Не (1):
Дјелимично (3):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.