Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost


logo

Posebna licenca za obavljanje univerzalne poštanske usluge
Naziv usluge

 Posebna licenca za obavljanje univerzalne poštanske usluge


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost


Nadzorni organ

 Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost


Opis licence

 Obavljanje univerzalne poštanske usluge i svih komercijalnih poštanskih usluga


Gdje i kako podnijeti zahtjev za licencu (način predaje zahtjeva, kontakt osobe, telefon, fax, mail)

 U skladu sa članom 83, 83a Zakona o poštanskim uslugama("Sl.list CG", broj 57/11, 55/16 i 55/18), sa Pravilnikom o postupku i kriterijumima za izbor univerzalnog poštanskog operatora("Sl.list CG", broj 17/17), kao i sa Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje univerzalne poštanske usluge("Sl.list CG", broj 29/17 i 114/20), Agencija određuje univerzalnog poštanskog operatora po sprovedenom postupku na osnovu javnog poziva.


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Poštanska djelatnost


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

U skladu sa članom 83a Zakona o poštanskim uslugama sva dokumentacija za javni poziv biće objavljena u "Službenom listu Crne Gore" i na internet stranici Agencije. 


Rok za izdavanje licence

Agencija će odluku o izboru univerzalnog poštanskog operatora donijeti u roku od dva mjeseca od dana javnog otvaranja ponuda.

Agencija će izabranom univerzalnom poštanskom operatoru u roku od 15 dana izdati posebnu licencu. 


Period važenja licence

 10.godina


Uslovi za produženje važenja licence

 Sprovođenje novog postupka na osnovu javnog poziva


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

U skladu sa članom 78 Zakona o poštanskim uslugama  Agencija će oduzeti posebnu licencu univerzalnom poštanskom operatoru ako:

     1) ne obavlja poštanske usluge na način i pod uslovima utvrđenim posebnom licencom;

     2) ne ispunjava uslove na osnovu kojih je dobio posebnu licencu;

     3) je odluka o izdavanju posebne licence donesena na osnovu netačnih podataka važnih za donošenje te odluke;

     4) univerzalni poštanski operator ne otpočne da pruža univerzalnu poštansku uslugu u roku iz člana 74 stav 1 tačka 3 ovog zakona;

     5) ne postupi po rješenju poštanskog inspektora;

     6) ne izvršava finansijske obaveze prema Agenciji u utvrđenim rokovima;

     7) na zahtjev Agencije ne dostavi potrebne podatke ili dokumentaciju koja se odnosi na obavljanje poštanskih usluga;

     8) obavlja poštanske usluge po dampinškim cijenama, i

     9) u slučaju zabrane obavljanja djelatnosti.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

U skladu sa članom 81 Zakona o poštanskim uslugama i članom 1,2 i 3 Pravilnika o visini jednokratne i godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga ( "SL.list CG", br. 57/12) poštanski operatori za  izdavanje posebne licence plaćaju jednokratnu i godišnju naknadu i to:
 
-  Visina jednokratne naknade za izdavanje posebne licence iznosi 5.000 €
(1894 Naknada za licence poštanskih operatora) i 
-  Poštanski operatori plaćaju godišnju naknadu u iznosu od 1% ukupno ostvarenog prihoda od poštanskih usluga u prethodnoj godini. 
Ako poštanski operator pored poštanskih usluga obavlja i druge djelatnosti, a ne vodi odvojeno računovodstvo za poštanske usluge, plaća godišnju naknadu u iznosu od 0,8% ukupno ostvarenog prihoda u prethodnoj godini. 
(1895 Godišnja naknada za poštanske operatore)

Godišnja naknada se plaća jednokratno.


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakon o poštanskim uslugama("Sl.list CG", broj 57/11, 55/16 i 55/18),  Pravilnik o postupku i kriterijumima za izbor univerzalnog poštanskog operatora ("Sl.list CG", br. 17/17) i Pravilniku o bližim uslovima za obavljanje univerzalne poštanske usluge ("Sl.list CG", broj 29/17 i 114/20). Korisni linkovi

 http://www.ekip.me


Originalni obrasci (formulari zahtjeva za izdavanje licence)

 Nema


Ostalo

 Ukoliko Licenca zahtijeva još informacija koje bi bile korisne, kao i druge podatke od značaja za informisanje lica o postupku licenciranja, molimo Vas da ih navedete:
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.