Komisija za tržište kapitala


logo

Dozvola za rad Društava za upravljanje investicionim fondovima
Naziv usluge

Dozvola za rad Društava za upravljanje investicionim fondovima


Organ zadužen za sprovođenje

Komisija za tržište kapitala


Opis

Dozvolom za rad se društvima izdaje licenca za osnivanje i upravljanje investicionim fondovima, odnosno ulaganje novčanih sredstava u svoje ime i za račun vlasnika investicionih jedinica zajedničkih fondova i u ime i za račun akcionara zatvorenih fondova, kao i obavljanje drugih poslova određenih Zakonom o investicionim fondovima.


Gdje i kako

Dokumentacija se predaje u papirnoj formi na prijavnici. 

Komisija za tržište kapitala 

Adresa:

Ul. Kralja Nikole 27A/III

020/442-800

info@scmn.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

66.30 Upravljanje fondovima


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad Društvu, osnivači su dužni da podnesu Komisiji sljedeću dokumentaciju:

1) ugovor o osnivanju Društva;

2) dokaz o identitetu osnivača i dokaze o sa njima povezanim licima i prirodi njihove povezanosti;

3) spisak akcionara Društva, nominalni iznos akcija, kao i procentualno učešće svakog osnivača u osnovnom kapitalu u Društvu;

4) spisak povezanih lica sa Društvom;

5) statut Društva;

6) poslovni plan za upravljanje investicionim fondom za prve tri godine rada Društva;

7) dokaz da su osnivači Društva obezbijedili osnivački ulog u skladu sa zakonom kojim se uređuju investicioni fondovi i ugovorom o osnivanju, i to: u novcu u iznosu od najmanje 125.000,00 eura za upravljanje jednim investicionim fondom s tim da kada vrijednost portfelja kojim upravlja Društvo prelazi 250.000.000,00 eura, Društvo je dužno da obezbijedi dodatni iznos kapitala u iznosu od 0,02% iznosa za vrijednost portfelja kojim Društvo upravlja;

8) dokaze o kadrovskoj, tehničkoj i organizacionoj osposobljenosti Društva;

9) dokaz o načinu obezbjeđivanja odgovarajućeg poslovnog prostora za rad Društva;

10) predlog za imenovanje članova odbora direktora, izvršnog direktora, ovlašćenog revizora, ovlašćenog lica za nadzor nad sprovođenjem politike i mjera za otklanjanje nedostataka, internog revizora i lica ovlašćenog za upravljanje rizikom;

11) dokaz o namjeri zapošljavanja po dva investiciona menadžera za svaki investicioni fond kojim društvo želi da upravlja;

12) ovlašćenje za lice sa kojim će Komisija sarađivati u postupku po zahtjevu za izdavanje dozvole za rad;

13) dokaz o uplati propisane naknade Komisiji i

14) druge podatke i dokaze koje zatraži Komisija.


Rok za izdavanje licence

Komisija, u roku od 60 dana od dana prijema uredno podnijetog zahtjeva, donosi rješenje o davanju dozvole za rad ili rješenje o odbijanju zahtjeva.


Period važenja licence

Neograničen


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Dozvolu za rad društvu za upravljanje Komisija će oduzeti, ako:

1) društvo za upravljanje ne otpočne sa poslovanjem u roku od godinu dana od izdavanja dozvole;

2) društvo za upravljanje zahtijeva prestanak važenja dozvole;

3) društvo za upravljanje šest ili više mjeseci ne obavlja djelatnost upravljanja investicionim fondovima

u skladu sa ovim zakonom;

4) je dozvola izdata na osnovu netačnih i neistinitih navoda i podataka;

5) prestane da ispunjava uslove za dobijanje dozvole;

6) je ovlašćeno lice ozbiljno ili u više navrata kršilo ovaj zakon,

7) u koliko društvo dobrovoljno želi da prestane da obavlja navedenu djelatnost.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Osnivači društva za upravljanje investicionim fondovima plaćaju naknadu prilikom podnošenja zahtjeva za dobijanje dozvole za rad u iznosu od 2.500 eura.

Sticaoci plaćaju naknadu prilikom podnošenja zahtjeva za davanje saglasnosti za sticanje kvalifikovanog učešća: 500 eura za prvo sticanje i 250 eura za svako naredno sticanje koje bude preduzeto od strane istog sticaoca.

Društva za upravljanje investicionim fondom plaćaju naknadu prilikom podnošenja zahtjeva za davanje saglasnosti na:

1) odluku o imenovanju izvršnog direktora društva za upravljanje - u iznosu od 500 EUR;

2) odluku o imenovanju ovlašćenog revizora društva za upravljanje - u iznosu od 500 EUR;

3) statut društva za upravljanje i njegove izmjene - u iznosu od 500 EUR;


Dokumentacija koju korisnik prilaže

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad Društvu, osnivači su dužni da podnesu Komisiji sljedeću dokumentaciju:

1) ugovor o osnivanju Društva;

2) dokaz o identitetu osnivača i dokaze o sa njima povezanim licima i prirodi njihove povezanosti;

3) spisak akcionara Društva, nominalni iznos akcija, kao i procentualno učešće svakog osnivača u osnovnom kapitalu u Društvu;

4) spisak povezanih lica sa Društvom;

5) statut Društva;

6) poslovni plan za upravljanje investicionim fondom za prve tri godine rada Društva;

7) dokaz da su osnivači Društva obezbijedili osnivački ulog u skladu sa zakonom kojim se uređuju investicioni fondovi i ugovorom o osnivanju, i to: u novcu u iznosu od najmanje 125.000,00 eura za upravljanje jednim investicionim fondom s tim da kada vrijednost portfelja kojim upravlja Društvo prelazi 250.000.000,00 eura, Društvo je dužno da obezbijedi dodatni iznos kapitala u iznosu od 0,02% iznosa za vrijednost portfelja kojim Društvo upravlja;

8) dokaze o kadrovskoj, tehničkoj i organizacionoj osposobljenosti Društva;

9) dokaz o načinu obezbjeđivanja odgovarajućeg poslovnog prostora za rad Društva;

10) predlog za imenovanje članova odbora direktora, izvršnog direktora, ovlašćenog revizora, ovlašćenog lica za nadzor nad sprovođenjem politike i mjera za otklanjanje nedostataka, internog revizora i lica ovlašćenog za upravljanje rizikom;

11) dokaz o namjeri zapošljavanja po dva investiciona menadžera za svaki investicioni fond kojim društvo želi da upravlja;

12) ovlašćenje za lice sa kojim će Komisija sarađivati u postupku po zahtjevu za izdavanje dozvole za rad;

13) dokaz o uplati propisane naknade Komisiji i

14) druge podatke i dokaze koje zatraži Komisija. 


Pravna podloga

Članom 93 Zakona o investicionim fondovima je propisano da Zahtjev za izdavanje dozvole za rad društvo za upravljanje podnosi Komisiji.


Korisni linkovi

Zakon o investicionim fondovima ("Sl. list Crne Gore", br. 54/11)
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.