Centralna banka Crne Gore


logo

Dozvola za rad faktoring društva
Naziv usluge

 Dozvola za rad faktoring društva


Organ zadužen za sprovođenje

 Centralna banka Crne Gore


Opis

 Dozvola za rad faktoring društvu omogućava da se u vidu djelatnosti bavi poslovima faktoringa


Gdje i kako

 Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za rad faktoring društva, na zahtjev lica koja namjeravaju da osnuju faktoring društvo, može se organizovati sastanak sa predstavnicima Centralne banke. Zahtjev za izdavanje dozvole za rad faktoring društva podnosi se Sektoru za kontrolu pružanja finansijskih usluga u Centralnoj banci Crne Gore.

 mail: infofi@cbcg.me

020 403 101


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 64.99 Ostale nepomenute finansijske usluge,
osim osiguranja i penzijskih fondova


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad faktoring društva propisana je odredbama člana 48 Zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima


Rok za izdavanje licence

 90 dana od dana uredno podnijetog zahtjeva


Period važenja licence

 Do sticanja uslova za oduzimanje dozvole za rad


Uslovi za produženje važenja licence

 Dobijena licenca ne podliježe uslovima za produženje važenja


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Razlozi za oduzimanje dozvole za rad faktoring društva propisani su odredbama člana 138 Zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima.

Centralna banka oduzima pružaocu finansijskih usluga dozvolu za rad, ako pružalac finansijskih usluga:

1) ne otpočne sa obavljanjem poslova utvrđenih u dozvoli za rad u roku od šest mjeseci od dana izdavanja dozvole za rad;

2) duže od šest mjeseci ne obavlja poslove utvrđene dozvolom za rad;

3) dobije dozvolu za rad na osnovu neistinite i netačne dokumentacije i podataka;

4) onemogućava Centralnoj banci vršenje kontrole poslovanja;

5) ne sprovodi mjere koje mu je naložila Centralna banka;

6) ne dostavlja ili dostavlja Centralnoj banci neistinite izvještaje o svom finansijskom stanju i poslovanju;

7) prestane da ispunjava uslove pod kojima mu je izdata dozvola za rad;

8) donese odluku o dobrovoljnoj likvidaciji ili se nad pružaocem finansijskih usluga otvori stečajni postupak.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksamace

Naknada za odlučivanje po zahtjevu za dobijanje dozvole za rad faktoring društva propisana je Odlukom o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna banka Crne Gore ("Sl. list Crne Gore", br. 29/11, 22/12, 58/13, 12/14, 22/14, 48/14, 32/15, 15/17, 18/17 i 24/18) i iznosi 5.000,00 EUR.


Dokumentacija koju korisnik prilaže

Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad faktoring društva je sljedeća:

 1) odluka ili ugovor o osnivanju; 

2) predlog statuta;

3) izjava osnivača o uplati novčanog iznosa osnivačkog kapitala i dokaze o izvorima tih sredstava;

4) za svako pravno i fizičko lice koje stiče kvalifikovano učešće u društvu za otkup potraživanja, dokumentaciju i podatke koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje odobrenja za sticanje kvalifikovanog učešća iz člana 52 stav 2 ovog zakona;

5) poslovni plan za period od tri godine sa projekcijom bilansa stanja i bilansa uspjeha za prve tri godine poslovanja;

6) opis predviđene upravljačke strukture ,uključujući administrativne, računovodstvene i procedure upravljanja rizicima;

7) opis planiranih mehanizama interne kontrole u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma;

8) podaci o članovima odbora direktora i izvršnom direktoru, sa dokumentacijom i informacijama koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz člana 109 ovog zakona.

Pored navedene dokumentacije podnosilac zahtjeva je dužan da na zahtjev Centralne banke dostavi i drugu dokumentaciju i informacije.


Pravna podloga

 Zakon o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima (Sl. List Crne Gore”, broj 73/17).


Korisni linkovi

Centralna banka Crne Gore 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.