Centralna banka Crne Gore


logo

Predstavništvo strane banke u Crnoj Gori
Naziv usluge

 Predstavništvo strane banke u Crnoj Gori


Organ zadužen za sprovođenje

 Centralna banka Crne Gore


Opis

 Strana banka može osnovati svoje predstavništvo  u Crnoj Gori


Gdje i kako

 Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje predstavništva strane  banke u Crnoj Gori podnosi se Odjeljenju za administrativne poslove u Centralnoj banci Crne Gore.

mail: info@cbcg.me
020 403 282


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Predstavništvo strane banake u Crnoj Gori predstavlja interese te banke i ne može se baviti poslovima banke kao pravnog lica koje obavlja bankarske poslove na osnovu dozvole za rad Centralne banke Crne Gore.


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje predstavništva strane banke u Crnoj Gori propisana je odredbama člana 7 Odluke o dokumentaciji  koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz Zakona o bankama („Službeni list crne Gore“, br.57/08 i 80/10).


Rok za izdavanje licence

 Centralna banka Crne Gore je dužna da odluči o zahtjevu za izdavanje odobrenja za osnivanje predstavništva strane banke u roku od 60 dana od dana uredno podnijetog zahtjeva za izdavanje odobrenja.


Period važenja licence

 Odobrenje za rad prestavništva strane banke u Crnoj Gori važi do sticanja uslova za oduzimanje odobrenja za rad


Uslovi za produženje važenja licence

 Odobrenje za rad ne podliježe uslovima za produženje važenja odobrenja


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Donošenjem odluke o ukidanju predstavništva strane banke za rad u Crnoj Gori.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Naknada za odlučivanje po zahtjevu za dobijanje odobrenja za osnivanje prestavništva strane banke propisana je Odlukom o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna banka Crne Gore ("Sl. list Crne Gore", br. 29/11 i 22/12, 58/13, 12/14, 22/14, 48/14, 32/15, 15/17, 18/17) i iznosi 3.000,00 EUR


Dokumentacija koju korisnik prilaže

 Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje predstavništva strane banke prilaže se sledeće:

1) izvod iz sudskog ili drugog registra u kojem je banka registrovana;

2) statut i strateški plan banke;

3) finansijski izvještaji banke za posljednje tri godine, sa mišljenjem spoljnjeg revizora;

4) naziv i adresa predstavništva koje se osniva;

5) podaci o licu koje je predloženo da rukovodi poslovima u predstavništvu;

6) podaci o tehničkoj i kadrovskoj osposobljenosti predstavništva;

      7) saglasnost za osnivanje predstavništva izdata od strane

           nadležnog organa države u kojoj je sjedište banke, ili

           dokaz da takva saglasnost nije potrebna


Pravna podloga

 Zakon o bankama i Odluka o dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjeve za izdavanje odobrenja iz Zakona o bankama


Korisni linkovi

Centralna banka Crne Gore 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.