Centralna banka Crne Gore


logo

Dozvola za rad banke
Naziv usluge

 Dozvola za rad banke


Organ zadužen za sprovođenje

 Centralna banka Crne Gore


Opis

 Dozvola za rad banke omogućava osnivačima (pravnim i fizičkim licima) da se u vidu djelatnosti ili zanimanja bave bankarskim poslovima


Gdje i kako

 Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za rad banke, na zahtjev lica koja namjeravaju da osnuju banku, može se organizovati sastanak sa predstavnicima Centralne banke. Zahtjev za izdavanje dozvole za rad banke podnosi se Odjeljenju za administrativne poslove u Centralnoj banci Crne Gore.

 mail: info@cbcg.me

020 403 282


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 6419 – ostalo monetarno poslovanje


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Dokumetacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad banke propisana je odredbama člana 21 Zakona o bankama („Službeni list Crne Gore“, br.17/08, 44/10 i 40/11).


Rok za izdavanje licence

Centralna banka Crne Gore je dužna da odluči o zahtjevu u roku od 180 dana od dana podnošenja zahtjeva


Period važenja licence

 Licenca važi do sticanja uslova za oduzimanje dozvole za rad banke 


Uslovi za produženje važenja licence

 Dobijena licenca ne podliježe uslovima za produženje važenja 


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Razlozi za oduzimanje za rad banke propisani su odredbama člana 129 Zakona o bankama.

 

Centralna banka Crne Gore oduzima dozvolu za rad banke, ako:

 

1) prijava za registraciju u CRPS nije podnesena u propisanom roku ili banka nije počela sa obavljanjem poslova u roku od 60 dana od dana registracije;

2) je dozvola za rad banke izdata na osnovu neistinitih podataka;

3) banka više ne ispunjava uslove na osnovu kojih joj je izdata dozvola za rad;

4) banka duže od šest mjeseci ne obavlja poslove primanja depozita ili odobravanja kredita, osim ako je to Centralna banka naložila;

5) je banka više puta ili trajnije postupala suprotno zakonu, drugim propisima ili standardima opreznog poslovanja, čime ugrožava sigurnost depozita;

6) je nadležni organ banke donio odluku o likvidaciji banke;

7) koeficijent solventnosti padne ispod jedne četvrtine propisanog nivoa;

8) banka ne isplaćuje svoje dospjele novčane obaveze pet dana uzastopno;

9) su obaveze banke veće od njene imovine.

Centralna banka može oduzeti dozvolu za rad banke, ako:

1) utvrdi da je banka kritično potkapitalizovana;

2) banka ima kritično nizak nivo likvidnosti;

3) je banka počinila jednu ili više težih povreda ovog ili drugih zakona;

4) banka ne ispunjava obaveze koje se odnose na zaštitu depozita;

5) su aktivnosti banke povezane sa pranjem novca i/ili finansiranjem terorizma ili sa vršenjem drugih kažnjivih radnji;

6) poslove primanja depozita ili odobravanja kredita obavlja u obimu koji je značajno nesrazmjeran ranijem ili planiranom obimu tih aktivnosti;

7) banka ne sprovodi mjere koje je naložila Centralna banka;

8) preduzete mjere za ozdravljenje banke ne dovedu do poboljšanja stanja u banci;

9) je Centralna banka naložila banci da razriješi člana odbora direktora, izvršnog direktora ili lica sa posebnim ovlašćenjima i dužnostima i zabrani tim licima obavljanje funkcije do okončanja postupka po nalogu za razrješenje, a banka nije sprovela izrečenu mjeru u određenom roku;

10) banka više puta ne dostavi blagovremeno ili dostavi netačne izvještaje Centralnoj banci;

11) banka više puta Centralnoj banci onemogući obavljanje kontrole.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Naknada za odlučivanje po zahtjevu za dobijanje dozvole za rad banke propisana je Odlukom o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna banka Crne Gore ("Sl. list Crne Gore", br. 29/11 i 22/12, 58/13, 12/14, 22/14, 48/14, 32/15, 15/17, 18/17) i iznosi 30.000,00 EUR


Dokumentacija koju korisnik prilaže

Dokumentacija koju osnivači banke podnose Centralnoj banci Crne Gore uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad banke je sledeća:

 

- ovlašćenje za lice sa kojim će Centralna banka sarađivati u postupku razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za rad;

predlog Statuta banke;

- izjavu osnivača banke o uplati sredstava novčanog iznosa osnivačkog kapitala i dokaze o izvorima tih sredstava;

- dokumenta i informacije o pravnim licima sa kvalifikovanim učešćem u banci, koja naročito obuhvataju potvrdu o registraciji ili drugi odgovarajući izvod iz javnog registra, finansijske izvještaje za poslednje tri godine sa mišljenjem ovlašćenog spoljneg revizora, pregled s njima povezanih lica i opis povezanosti, uključujući i podatke o licima koja po osnovu vlasništva ili na drugi način, imaju značajan uticaj na poslovanje te grupe povezanih lica;

- Odgovarajući akt nadzornog organa o nepostojanju smetnje da strana banka ili druga finansijska institucija bude osnivač banke;

- dokumenta, podatke i informacije o fizičkim licima sa kvalifikovanim učešćem u banci, koja naročito obuhvataju imena i adrese stanovanja, odnosno prebivališta i druge identifikacione podatke, odgovarajuće dokaze o izvorima novčanih sredstava na ime osnivačkog kapitala, pregled snjima povezanih lica i opis povezanosti;

- biografske podatke o predloženim članovima odbora direktora koji minimalno moraju da sadrže: informacije o identitetu, obrazovanju i radnom iskustvu i podatke o ostvarenoj i planiranoj edukaciji tih lica;

- poslovni plan banke za prve tri godine poslovanja, koji naročito sadrži opštu strategiju banke, očekivano ciljno tržište, projekcije bilansa stanja i bilansa uspjeha i projekcije novčanih tokova;

- predlog strategije upravljanja kapitalom i strategije upravljanja rizicima u banci;

- dokumentaciju o tehničkoj osposobljenosti i organizacionoj strukturi, koja naročito sadrži podatke o osnovima korišćenja poslovnog prostora i opreme potrebne za obavljanje planiranih aktivnosti, predlog akta o organizaciji, predlog akta o sistematizaciji i detaljan opis organizacije računovodstva i programske podrške.

 

Pored navedene dokumentacije, Centralna banka može zahtijevati od osnivača banke da dostave i dodatne informacije i podatke.


Pravna podloga

 Zakon o bankama („Službeni list crne Gore“, br. 17/08, 44/10 i 40/11).
Odluka o dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjeve za izdavanje odobrenja iz Zakona o bankama („Službeni list Crne Gore“, br.57/08 i 80/10).


Korisni linkovi

Centralna banka Crne Gore 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (2):

Da (2):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.