Centralna banka Crne Gore


logo

Odobrenje za pružanje platnih usluga
Naziv Licence

 Odobrenje za pružanje platnih usluga 


Organ zadužen za sprovođenje

 Centralna banka Crne Gore


Nadzorni organ

 Centralna banka Crne Gore


Opis licence

Odobrenje omogućava platnoj instituciji da pruža platne usluge iz člana 2 Zakona o platnom prometu ("Sl. list Crne Gore", br. 62/13 i 6/14). Odobrenje se izdaje u formi Rješenja koje donosi Savjet Centralne banke Crne Gore.


Gdje i kako podnijeti zahtjev za licencu (način predaje zahtjeva, kontakt osobe, telefon, fax, mail)

Zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga sa pratećom dokumentacijom  podnosi se Sektoru za platni promet – Direkcija za regulativu, licenciranje, odobrenja, kontrolu i mjere.

Adresa: Bulevar sv. Petra Cetinjskog br. 6, 81000 Podgorica
Kontakt:
tel: +382 20 480 308
fax +382 20 665 359 
e-mail: info@cbcg.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 6419 – ostalo monetarno posredovanje


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga propisana je odredbama člana 72 Zakona o platnom prometu ("Sl. list Crne Gore", br. 62/13 i 6/14).


Rok za izdavanje licence

Rok za odlučivanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga je 90 dana od dana predaje zahtjeva, odnosno 90 dana od dana predaje svih potrebnih podataka i dokumentacije u slučaju kada podnijeti zahtjev i priložena dokumentacija nijesu potpuni (čl. 169 Zakona o platnom prometu ("Sl. list Crne Gore", br. 62/13 i 6/14)).


Period važenja licence

 Odobrenje važi do sticanja uslova za oduzimanje odobrenja za pružanje platnih usluga


Uslovi za produženje važenja licence

 Dobijeno odobrenje ne podliježe uslovima za produženje važenja


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Razlozi za oduzimanje odobrenja za pružanje platnih usluga propisani su odredbama člana 76 Zakona o platnom prometu ("Sl. list Crne Gore", br. 62/13 i 6/14).


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Naknada za odlučivanje po zahtjevu  za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga  propisana je Odlukom o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna Banka Crne Gore ("Sl. list Crne Gore", br. 29/11 i 22/12, 58/13, 12/14, 22/14, 48/14, 32/15, 15/17, 18/17) – tarifni br. 10 


Dokumentacija koju korisnik prilaže

Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga propisana je odredbama člana 72 Zakona o platnom prometu ("Sl. list Crne Gore", br. 62/13 i 6/14).


Ostalo

Pored Odobrenja za pružanje platnih usluga, pružaoc platnih usluga može pružati platne usluge i preko agenata u skladu sa čl. 5 i 77 Zakona o platnom prometu ("Sl. list Crne Gore", br. 62/13 i 6/14). Pružaoc platnih usluga je dužan da podnese zahtjev za upis agenta u registar platnih institucija. Obavljanje  poslova agenta propisano je Odlukom o bližim uslovima za obavljanje poslova agenta pružalaca platnih usluga (“Sl.list Crne Gore”, br. 48/14).


Pravna podloga

- Zakon o platnom prometu (˝Sl. list Crne Gore", br. 62/13 i 6/14)
- Odluka o bližim uslovima za obavljanje poslova agenta pružalaca platnih usluga (“Sl.list Crne Gore”, br. 48/14)
- Odluka o zaštiti novčanih sredstava korisnika platnih usluga i novčanih sredstava primljenih u zamjenu za izdati elektronski novac (“Sl.list Crne Gore”, br. 48/14)
- Odluka o sopstvenim sredstvima platnih institucija (“Sl.list Crne Gore”, br. 48/14, 80/20)
- Odluka o načinu vođenja registra platnih institucija i registra institucija za elektronski novac (“Sl.list Crne Gore”, br. 48/14)
- Odluka o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna Banka Crne Gore ("Sl. list Crne Gore", br. 29/11 i 22/12, 58/13, 12/14, 22/14, 48/14, 32/15, 15/17, 18/17, 24/18, 109/21)


Korisni linkovi

 www.cbcg.me


Originalni obrasci (formulari zahtjeva za izdavanje licence)

 Nema propisanih  obrazaca 


Ostalo

Ukoliko Licenca zahtijeva još informacija koje bi bile korisne, kao i druge podatke od značaja za informisanje lica o postupku licenciranja, molimo Vas da ih navedete: 


Platna institucija koja je dobila odobrenje za pružanje platnih usluga može pružati platne usluge i preko agenata u skladu sa čl. 5 i 77 Zakona o platnom prometu ("Sl. list Crne Gore", br. 62/13 i 6/14). Ako platna institucija namjerava da pruža platne usluge preko agenta dužna je da podnese zahtjev za upis agenta u registar platnih institucija. Obavljanje  poslova agenta propisano je Odlukom o bližim uslovima za obavljanje poslova agenta pružalaca platnih usluga (“Sl.list Crne Gore”, br. 48/14).
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (4):

Da (4):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.