Централна банка Црне Горе


лого

Одобрење за издавање електронског новца
Назив услуге

 Одобрење за издавање  електронског  новца 


Орган задужен за спровођење

 Централна банка Црне Горе


Надзорни орган

 Централна банка Црне Горе


Опис лиценце

Одобрење омогућава институцији за електронски новац да издаје електронски новац. Одобрење се издаје у форми Рјешења које доноси Савјет Централне банке Црне Горе. 


Гдје и како поднијети захтјев за лиценцу (начин предаје захтјева, контакт особе, телефон, фаx, маил)

Захтјев за издавање одобрења за издавање електронског  новца са пратећом документацијом  подноси се Сектору за платни промет – Дирекција за регулативу, лиценцирање, одобрења, контролу и мјере.

Адреса: Булевар св. Петра Цетињског бр. 6, 81000 Подгорица

Контакт:

тел: +382 20 480 359

фаx +382 20 665 359

е-маил: инфо@цбцг.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 6419 – остало монетарно посредовање


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

Документација коју је потребно приложити уз захтјев за издавање  електронског  новца прописана је одредбама члана 113 сходна примјена члана 72 Закона о платном промету ("Сл. лист Црне Горе", бр. 62/13 и 6/14).


Рок за издавање лиценце

Рок за одлучивање по захтјеву за издавање одобрења за издавање  електронског  новца је 90 дана од дана предаје захтјева, односно 90 дана од дана предаје свих потребних података и документације у случају када поднијети захтјев и приложена документација нијесу потпуни (чл. 169 Закона о платном промету ("Сл. лист Црне Горе", бр. 62/13 и 6/14)).


Период важења лиценце

 Одобрење важи до стицања услова за одузимање одобрења за издавање лектронског новца


Услови за продужење важења лиценце

 Добијено одобрење не подлијеже условима за продужење важења


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

Разлози за одузимање одобрења за издавање  електронског  новца прописани су одредбама члана 113 сходна примјена члана 76 Закона о платном промету ("Сл. лист Црне Горе", бр. 62/13 и 6/14).


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

Накнада за одлучивање по захтјеву  за издавање одобрења за издавање  електронског  новца  прописана је Одлуком о утврђивању тарифе по којој се обрачунавају накнаде за вршење услуга које обавља Централна Банка Црне Горе ("Сл. лист Црне Горе", бр. 29/11 и 22/12, 58/13, 12/14, 22/14, 48/14, 32/15, 15/17, 18/17, 24/18, 109/21) – Тарифни бр. 11.


Документација коју корисник прилаже

Документација коју је потребно приложити уз захтјев за издавање  електронског  новца прописана је одредбама члана 113 сходна примјена члана 72 Закона о платном промету ("Сл. лист Црне Горе", бр. 62/13 и 6/14).


Правна подлога која се односи на Лиценцу

  • Закон о платном промету (˝Сл. лист Црне Горе", бр. 62/13 и 6/14)
  • Одлука о ближим условима за обављање послова агента пружалаца платних услуга (“Сл.лист Црне Горе”, бр. 48/14)
  • Одлука о заштити новчаних средстава корисника платних услуга и новчаних средстава примљених у замјену за издати електронски новац (“Сл.лист Црне Горе”, бр. 48/14)
  • Одлука о сопственим средствима институција за електронски новац (“Сл.лист Црне Горе”, бр. 48/14, 80/20)
  • Одлука о начину вођења регистра платних институција и регистра институција за електронски новац (“Сл.лист Црне Горе”, бр. 48/14)
  • Одлука о утврђивању тарифе по којој се обрачунавају накнаде за вршење услуга које обавља Централна Банка Црне Горе ("Сл. лист Црне Горе", бр. 29/11 и 22/12, 58/13, 12/14, 22/14, 48/14, 32/15, 15/17, 18/17, 24/18, 109/21)


Корисни линкови

 www.цбцг.ме   


Остало

Уколико Лиценца захтијева још информација које би биле корисне, као и друге податке од значаја за информисање лица о поступку лиценцирања, молимо Вас да их наведете: 
 
Поред издавања електронског новца, институција за електронски новац има право да:
 
1) пружа платне услуге из члана 2 Закона о платном промету (˝Сл. лист Црне Горе", бр. 62/13 и 6/14); 
2) одобрава кредите у вези са платним услугама из члана 2 тач. 4, 5 или 7 овог закона, уколико су испуњени услови из члана 81 став 1 овог закона; 
3) врши оперативне послове и са њима повезане помоћне услуге у вези са издавањем електронског новца или пружањем платних услуга из тачке 1 овог става; 
4) буде оператер платног система, осим платног система у коме се врши коначност поравнања, не доводећи у питање приступ платним системима у складу са чланом 142 овог закона, и/или 
5) обавља другу дјелатност која није дјелатност издавања електронског новца. 
У складу са чл.115 овог закона институција за електронски новац не смије издавати електронски новац преко агента,  али у складу са истим чланом и чланом 77 овог закона, може преко агента пружати платне услуге из члана 118 истог закона.  
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (3):

Да (3):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.