Komisija za tržište kapitala


logo

Dozvola za rad organizatoru tržišta za obavljanje poslova upravljanja regulisanim tržištem
Naziv usluge

 Dozvola za rad berze


Organ zadužen za sprovođenje

Komisija za tržište kapitala


Opis

·         upravlja regulisanim tržištem;
·         prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o trgovanju na regulisanom tržištu;
·         vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.


Gdje i kako

Dokumentacija se predaje u papirnoj formi na prijavnici Komisije za tržište kapitala,

Adresa:

Ul. Kralja Nikole 27A/III

81000 Podgorica


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 6611 Finansijske i robne berze


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

·         ugovor o osnivanju, statut i cjenovnik usluga koje namjerava da pruža na regulisanom tržištu;
·         podatke  o  licu  koje stiče kvalifikovano učešće u organizatoru tržišta i licu povezanom sa licem sa kvalifikovanim učešćem, kao i o licu koje na drugi način može da vrši, direktno ili indirektno, kontrolu ili značajan uticaj na organizatora tržišta;
·         imena i podatke o kvalifikacijama, iskustvu i poslovnoj reputaciji predloženih članova odbora direktora i izvršnog direktora organizatora tržišta;
·         podatke  o  kadrovskoj  i  organizacionoj  sposobljenosti  i  tehničkoj  opremljenosti organizatora tržišta;
·         podatke o programu funkcionisanja regulisanog trišta podnosioca zahtjeva, uključujući vrste poslova i organizacionu strukturu;
·         dokaz o uplati minimalnog osnivačkog udjela iz člana 156 Zakona o tržištu kapitala;
·         dokaz o uplati naknade za podnošenje zahtjeva u skladu sa cjenovnikom Komisije.
·         osnovni podaci o osnivaču i organizatoru tržišta;
·         podaci o osnovnom kapitalu i finansijskim sredstvima;
·         podaci o licima;
·         finansijski podaci;
·         ugovor o osnivanju, statut, cjenovnik i pravila rada organizatora tržišta; i
·         podaci o svim poslovima za koje organizator tržišta traži odobrenje, u smislu člana 151 Zakona o tržištu kapitala, kao i spisak dodatnih poslova koje obavlja, a koji su dozvoljeni u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.
·         zahtjeve za izdavanje prethodne saglasnosti za obavljanje funkcije izvršnog direktora i odbora direktora u skladu  sa  Pravilima  o  davanju ·         odobrenja  za  imenovanje člana odbora direktora odnosno izvršnog  direktora organizatora tržišta, investicionog društva i centralnog klirinškog depozitarnog društva i drugu pripadajuću dokumentaciju; i
zahtjev  za  izdavanje  prethodne  saglasnosti  za  sticanje  kvalifikovanog  učešća  u  organizatoru  tržišta  i pripadajuću dokumentaciju, u skladu sa Pravilima o sadržaju zahtjeva za sticanje kvalifikovanog učešća  i bližim  kriterijumima  za  ocjenu  kvalifikovanog  učešća  u organizatoru  tržišta,  investicionom  društvu  i centralnom klirinškom depozitarnom društvu


Rok za izdavanje licence

90 radnih dana od dana prijema zahtjeva


Period važenja licence

 Neograničen


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Organizator tržišta:
1)      ne počne sa obavljanjem djelatnosti u periodu od 12 mjeseci, od izdavanja dozvole, odnosno izjavi da odustaje od obavljanja djelatnosti;
2)      ne obavlja djelatnost organizatora trţišta u prethodnih šest mjeseci;
3)      dobije dozvolu za rad na osnovu neistinitih, netačnih ili informacija koje dovode u zabludu, ili na drugi način suprotno zakonu;
4)      je u postupku likvidacije;
5)      krši odredbe Zakona o tržištu kapitala;
6)      prestane da ispunjava uslove na osnovu kojih je izdata dozvola za rad.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

2% od Zakonom o tržištu kapitala propisanog minimalnog iznosa osnovnog kapitala


Pravna podloga

Zakon o tržištu kapitala („Sl. list CG“, br. 01/18)


Korisni linkovi

Zakon o tržištu kapitala

Pravila o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje dozvole za rad organizatoru tržišta za obavljanje poslova upravljanja regulisanog tržišta i za izdavanje dozvole za rad organizatoru tržišta i/ili investicionom društvu za obavljanje poslova upravljanja MTP-om ili OTP-om ("Službeni list Crne Gore", br. 083/18 od 25.12.2018)

Pravila o davanju odobrenja za imenovanje člana odbora direktora, odnosno izvršnog direktora organizatora tržišta, investicionog društva i Centralnog klirinškog depozitarnog društva

Pravila o sadržaju zahtjeva za sticanje kvalifikovanog učešća i bližim kriterijumima za ocjenu kvalifikovanog učešća u organizatoru tržišta, investicionom društvu i centralnom klirinškom depozitarnom društvu
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.