Uprava za saradnju sa dijasporom – iseljenicima


logo

Zahtjev za izdavanje iseljeničke knjižice
Naziv usluge

Zahtjev za izdavanje iseljeničke knjižice


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo vanjskih poslova, Uprava za dijasporu


Opis

Iseljenička knjižica se izdaje shodno članu 36 Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima („Službeni list CG“, broj 47/15) i Vladine Odluke o obrascu zahtjeva, izgledu i sadržaju iseljeničke knjižiceGdje i kako

Uprava za iseljenike u saradnji sa drugim državnim organima, na lični zahtjev, izdaje iseljeničku knjižicu, kao javnu ispravu koja iseljeniku služi u svrhe predstavljanja i identifikacije kod državnih organa Crne Gore, za vrijeme boravka u Crnoj Gori i u druge svrhe se ne može koristiti. Pravo na izdavanje iseljeničke knjižice imaju samo lica koja nijesu državljani Crne Gore.

Iseljenička knjižica može se izdati i članovima uže porodice iseljenika koji sa njim žive u zajedničkom domaćinstvu.

Iseljenička knjižica izdaje se sa rokom važenja od 20 godina.

Imaocu iseljeničke knjižice mogu se drugim propisom utvrditi određene povoljnosti i olakšice u smislu investiranja i drugih ekonomskih aktivnosti, a posebno za one poslove koje su od značaja za državne i nacionalne interese Crne Gore.

Obrazac zahtjeva, izgled i sadržaj iseljeničke knjižice propisuje Vlada.

Evidencije iz stava 1 ovog člana, vode se u elektronskoj formi.

Odluka precizira:

Podnosilac zahtjeva uz zahtjev za izdavanje iseljeničke knjižice, prilaže:

- putnu ispravu ili ličnu kartu koju je izdao nadležni organ države čiji je državljanin;

- uvjerenje o državljanstvu izdato od nadležnog organa države čiji je državljanin… 

 

Dodatno, podnosilac zahtjeva prilaže i svoju fotografijuKorisni linkovi

Uprava za dijasporu 

O knjižici 

Iseljenička knjižica 


Pravna podloga

Zakon o saradnji Crne Gore sa iseljenicima, Odluka o  obrascu zahtjeva, izgledu i sadržaju iseljeničke knjižice


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (9):

Da (6):
Ne (2):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.