Uprava prihoda i carina


logo

Prilog 3 – ERP03 Prijava provajdera za test ERP

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Prijava provajdera za test ERP03 sa Upravom Carina 


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava prihoda i carina


Opis

Prijava provajdera za test ERP03 sa Upravom prihoda i carina


Gdje i kako

Prijavu popunjava provajder kao zahtjev za dobijanje odobrenja za elektronsku razmjenu podataka sa Upravom prihoda i carina. U postupku testiranja elektronske razmjene poruka sa UPC provajder dokazuje svoje mogućnosti za vršenje usluge elektronske razmjene u postupku izvođenja carinskih postupaka. Testiranje obuhvata čitav postupak od pripreme carinske deklaracije u propisanom XML formatu, kriptovanje (šifriranje) i potpisivanje deklaracije, preuzimanje elektronskog dokumenta od deklaranta, slanje potpisane deklaracije u okolinu UPC, preuzimanje poruka sa odgovorima UC, prosjleđivanje poruke deklarantu, dekriptovanje poruke i provjeravanje potpisa UPC.
Zahtjev za elektronsku razmjenu podataka možete podnijeti putem elektronskog servisa na ovom portalu, putem pošte ili neposredno na arhivi  Uprave prihoda i carina, Oktobarske revolucije br. 128., 81 000 Podgorica, Crna Gora.
Za svaku prijavu plaća se administrativna taksa u visini propisanoj Zakonom o administrativnim taksama, u visini 10,00 EUR i to:
- Žiro račun: 805-100-45
- Model: 05
- Poziv na broj odobrenja: 30007-16-009-5000000
- Iznos 10 EUR

Uslovi koje mora ispunjavati pojedina prijava nalaze se na sajtu Uprave prihoda i carina.


Korisni linkovi

Uprava carina

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja


Pravna podloga

Stručno uputstvo za elektronsku razmjenu podataka sa Upravom carina 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (0):
Ne (1):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.