Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Crne Gore


logo

Zahtjev za porodičnu penziju
Naziv usluge

Zahtjev za porodičnu penziju


Organ zadužen za sprovođenje

Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore


Nadzorni organ

Ministarstvo rada i socijalnog staranja


Opis

Pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice :

1) umrlog osiguranika koji je navršio najmanje pet godina staža osiguranja  ili najmanje deset godina penzijskog staža ili ispunio uslove za starosnu ili invalidsku penziju ;
2) umrlog korisnika starosne ili invalidske penzije.
Ako je smrt osiguranika, nastala kao posledica povrede na radu ili profesionalne bolesti, članovi njegove porodice stiču pravo na porodičnu penziju, bez obzira na dužinu penzijskog staža osiguranika, odnosno tog lica.

Uz zahtjev treba priložiti:

·         Izvod iz matične knjige umrlih

·         Izvod iz matične knjige vjenčanih

·         Izvod iz matične knjige rodjenih za djecu

·         Izvod iz matične knjige rodjenih za suprugu, djecu koja stiču pravo na porodičnu penziju

·         Potvrde o redovnom školovanju za djecu stariju od 19 godina

·         Rješenje o priznavanju prava na penziju umrlog (ček)

·         Pismenu izjavu udove da nije u radnom odnosu i da nije korisnik penzije

·         Navesti da li osiguranik ima staž u bivšoj Jugoslovenskoj Republici

·         Broj tekućeg računa 


Gdje i kako

Zahtjev se podnosi lično u prostorijama područnih jedinica Fonda PIO.


Korisni linkovi

www.fondpio.me


Pravna podloga

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Crne Gore


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (6):

Da (3):
Ne (1):
Djelimično (2):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.