Uprava prihoda i carina


logo

Zahtjev za izdavanja potvrde o rezidentnosti u poreske svrhe

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za izdavanja potvrde o rezidentnosti u poreske svrhe


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava prihoda i carina


Nadzorni organ

 Ministarstvo finansija i socijalnog staranja


Opis

Status rezidentnog poreskog obveznika Crne Gore, kod inostranog isplatioca prihoda, rezident dokazuje potvrdom o rezidentnosti - Obrazac PR-1.

Potvrdu o rezidentnosti izdaje nadležni poreski organ, na osnovu zahtjeva za izdavanje potvrde o rezidentnosti - Obrazac ZIPR.

Potvrdu nadležni poreski organ izdaje prema prebivalištu, odnosno boravištu, ili glavnom mjestu poslovanja podnosioca zahtjeva.

Uz zahtjev domaće pravno lice, odnosno preduzetnik prilaže akt o registraciji kod nadležnog organa (original ili ovjerenu kopiju originala).


Gdje i kako

Zahtjev za izdavanje potvrde o rezidentnosti možete podnijeti preko portala eUprava, pri čemu se zahtijeva logovanje digitalnim certifikatom.

Zahtjev je moguće podnijeti i putem pošte ili neposredno na arhivi područne jedinice Poreske uprave, prema prebivalištu, odnosno boravištu, ili glavnom mjestu poslovanja podnosioca.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti sa ovog portala ili web stranice Poreske uprave.

Uz elektronski zahtjev se prilaže dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u visini od 5,00 €, na žiro račun 832-3161-26 (obavezan prilog).


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (64):

Da (43):
Ne (15):
Djelimično (6):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.