Uprava prihoda i carina


logo

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim svim obavezama po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (za učešće u postupku javnih nabavki)

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim svim obavezama po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava prihoda i carina


Nadzorni organ

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja


Opis

Zakonom o javnim nabavkama propisani su uslovi koje mora da ispunjava ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke. Članom 65 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama (“Sl. list CG”, broj 42/11) propisano je da u postupku javne nabavke može učestvovati samo ponuđač koji je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište. Ispunjenost ovog uslova dokazuje se potvrdom organa uprave nadležnog za poslove poreza.


Uvjerenje da je poreski obveznik podnio poreske prijave i obračunao obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost izdaje Poreska uprava kao nadležni organ. Uvjerenje se izdaje na zahtjev poreskog obveznika, a služi mu radi učešća u otvorenom postupku javne nabavke. 


Gdje i kako

Zahtjev za izdavanje uvjerenja izmirenim svim obavezama po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje možete podnijeti preko portala eUprava, pri čemu se zahtijeva logovanje digitalnim certifikatom.

Zahtjev je moguće podnijeti i putem pošte ili neposredno na arhivi Područne jedinice Uprave prihoda i carina, prema sjedištu pravnog lica. Obrazac zahtjeva možete preuzeti sa ovog portala ili web stranice Poreske uprave.

Uz elektronski zahtjev se prilaže dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u visini od 5,00 €, na žiro račun 832-3161-26 (obavezan prilog).

Nadležni organ je dužan izdati uvjerenje u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva.


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (35):

Da (26):
Ne (6):
Djelimično (3):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.