Zavod za metrologiju


logo

Zahtjev za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala


Organ zadužen za sprovođenje

Zavod za metrologiju


Nadzorni organ

Ministarstvo ekonomije


Opis

Podnošenje zahtjeva za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala


Gdje i kako

Zahtjev za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala možete podnijeti putem pošte ili neposredno na pisarnicu  Zavoda za metrologiju, ulica Arsenija Boljevića bb,  81 000 Podgorica, Crna Gora. Zahtjev možete poslati i telefaksom na broj +382 20 634 651. Uz zahtjev se prilaže dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi  u visini od 2,00 € na žiro račun  832-3161012-75. Zahtjev se podnosi na obrascu na kojem se nalaze instrukcije o  potrebnim podacima, dokumentaciji, prilozima, administrativnoj taksi i naknadi troškova postupka. Obrazac zahtjeva možete preuzeti sa ovog portala, webstranici i pisarnici  Zavoda za metrologiju. Naknade za pokriće troškova postupka, zavisno od vrste aktivnosti, propisane su  Uredbom o visini i načinu plaćanja naknada iz oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala (,,Službeni list RCG’’ broj 34/11) i uplaćuje se na žiro račun 832-975-85.


Korisni linkovi

Zavod za metrologiju

Ministarstvo ekonomije


Pravna podloga

Zakon o kontroli predmeta od dragocjenih metala („Sl. list CG“, br. 40/10 i 40/11)

Uredba o visini i načinu plaćanja naknada iz oblasti kontrole predmeta  od dragocjenih metala („Sl. list CG“, br. 34/11)

Pravilnik o sadržaju, obliku i dimenzijama državnog žiga i sadržini i obliku sertifikata  („Sl. list CG“, br. 40/11)

Pravilnik o načinu ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocjenih metala i opremi za ispitivanje („Sl. list CG“, br. 40/11)

Pravilnik o bližim uslovima koje u pogledu izrade i sastava moraju ispunjavati predmeti od dragocjenih metala  („Sl. list CG“, br. 40/11)


Originalni obrasci

Obrazac zahtjeva za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala

Instrukcije korisnicima za podnošenje Zahtjeva za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (1):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.