Zavod za metrologiju


logo

Zahtjev za određivanje znaka uvoznika predmeta od dragocjenih metala

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za određivanje znaka uvoznika predmeta od dragocjenih metala


Organ zadužen za sprovođenje

 Zavod za metrologiju


Nadzorni organ

 Ministarstvo ekonomije


Opis

Podnošenje zahtjeva za određivanje znaka uvoznika predmeta od dragocjenih metala


Gdje i kako

Zahtjev za određivanje znaka uvoznika predmeta od dragocjenih metala možete podnijeti putem pošte ili neposredno na pisarnicu  Zavoda za metrologiju, ulica Arsenija Boljevića bb,  81 000 Podgorica, Crna Gora. Zahtjev možete poslati i telefaksom na broj +382 20 634 651. Uz zahtjev se prilaže dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi  u visini od 2,00 € na žiro račun  832-3161012-75. Zahtjev se podnosi na obrascu na kojem se nalaze instrukcije o  potrebnim podacima, dokumentaciji, prilozima, administrativnoj taksi i naknadi troškova postupka. Obrazac zahtjeva možete preuzeti sa ovog portala, webstranici i pisarnici  Zavoda za metrologiju. Naknada za pokriće troškova postupka propisana je  Uredbom o visini i načinu plaćanja naknada iz oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala (,,Službeni list RCG’’ broj 34/11) i uplaćuje se na žiro račun 832-975-85.

 


Korisni linkovi

Zavod za metrologiju

Ministarstvo ekonomije


Pravna podloga

Zakon o kontroli predmeta od dragocjenih metala („Sl. list CG“, br. 40/10 i 40/11)

Uredba o visini i načinu plaćanja naknada iz oblasti kontrole predmeta  od dragocjenih metala („Sl. list CG“, br. 34/11)

Pravilnik o obliku, sadržaju i dimenzijama znaka proizvođača predmeta od dragocjenih metala i znaka uvoznika predmeta od dragocjenih metala („Sl. list CG“, br. 40/11)


Originalni obrasci

Obrazac zahtjeva za određivanje znaka uvoznika predmeta od dragocjenih metala


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (1):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.