Ministarstvo finansija


logo

Izdavanje odobrenja za obavljanje prometa na malo duvanskim proizvodima
Naziv usluge

Izdavanje odobrenja za obavljanje prometa na malo duvanskim proizvodima


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja


Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje prometa na malo duvanskim proizvodima

 Privredno društvo, odnosno preduzetnik koji Ministarstvu finansija i socijalnog staranja podnose zahtjev za izdavanje/produženje odobrenja za promet na malo duvanskim proizvodima je dužan da u skladu sa odredbama čl. 14,15 i 30 Zakona o duvanu (''Službeni list CG'',br. 48/08, 76/08, 40/11 i 42/15), dostavi sljedeću dokumentaciju :

            1) Zahtjev-dat je u prilogu;

2) Fotokopija rješenja o upisu u CRPS, fotokopija rješenja o  PIB-u i PDV-u;

3) dokaz o ispunjenosti minimalno  tehničkih uslova za promet robe na malo za svaki objekat pojedinačno sa tačnom adresom gdje se isti nalazi – PRIJAVA TRGOVINE (ovjerena od strane Uprave za inspekcijske poslove – Odsjek za Tržišnu inspekciju);

            - za ugostiteljske objekte rješenje za rad izdato od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma;  

4) Važeći predugovor/ugovor o snabdijevanju duvanskim proizvodima sa registrovanim trgovcima na veliko duvanskim proizvodima;                

 5) potvrdu nadležnog organa (Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava) da privredno društvo, preduzetnik, odnosno odgovorno lice u privrednom društvu, nije osudjeno za krivično djelo zbog nedozvoljene trgovine, odnosno za krivično djelo nedozvoljene proizvodnje duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda i to u periodu od tri godine koje prethode danu podnošenja zahtjeva;

            6) Dokaz o plaćenoj naknadi u visini od 100 eura po prodajnom objektu. Svrha plaćanja: naknada za izdavanje odobrenja za obavljanje prometa na malo duvanskim proizvodima. Naknada se plaća na žiro račun Ministarstva finansija broj:  832-1107-77;  

            7) Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi za rješenje o ispunjenosti uslova u iznosu od 5 eura po prodajnom objektu, na žiro račun Ministarstva finansija broj: 832-3161419-18;

            U toku rješavanja po podnešenim zahtjevima Ministarstvo finansija može tražiti i dodatna objašnjenja.

Zahtjev sa pratećom dokumentacijom se može poslati poštom na adresu Ministarstva finansija i socijalnog staranja, Direktorat za poreski i carinski sistem, Bulevar Stanka Dragojevića br.2, Podgorica, ili predati lično u arhivi Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

            NAPOMENA: Privredno društvo, odnosno preduzetnik kome je izdato odobrenje na određeni period dužan je da podnese zahtjev za produženje odobrenja, najkasnije 30 radnih dana prije isteka roka važenja odobrenja. Produženje odobrenja vrši se pod uslovima i na način propisan za izdavanje odobrenja.


Vrijeme važenja

2 godine


Kontakt telefon

 Kontakt telefoni :  +382 20 244 930, +382 20 244 580


Pravna podloga

Zakon o duvanu ("Sl.l. CG", br. 48/08,76/08, 40/11 i 42/15) 


Korisni linkovi


Ministarstvo finansija


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (27):

Da (20):
Ne (4):
Djelimično (3):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.