Ministarstvo finansija


logo

Izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti prometa na veliko duvanskim proizvodima

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Promet na veliko duvanskim proizvodima


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja


Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje prometa na veliko duvanskim proizvodima

 Privredno društvo, odnosno preduzetnik koji Ministarstvu finansija i socijalnog staranja podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje prometa na veliko duvanskim proizvodima, je dužan, u skladu sa Zakonom o duvanu (''Službeni list CG'', br.48/08, 76/08, 40/11 i 42/15), Pravilnikom o bližim uslovima i postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje prometa na veliko duvanskim proizvodima (''Službeni list CG'', br.79/09) i Pravilnikom o oznaci prevoznog sredstva za prevoz duvanskih proizvoda (''Službeni list CG'', br.79/09), da podnese sljedeće:

            1) Zahtjev dat je u Prilogu

2) Fotokopija rješenja o upisu u CRPS.

3) dokaz o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za promet robe na veliko –Prijava trgovine (ovjerena od strane Uprave za inspekcijske poslove – Odsjek za Tržišnu inspekciju)

            4) da ima odgovarajući prostor i opremu za skladištenje najmanje 30 tona cigareta (ukoliko se bavi prometom na veliko cigaretama).

            Skladište mora biti izgradjeno u skladu sa propisima o izgradnji objekata odnosno u skladu sa odredbama Pravilnika o bližim uslovima i postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje prometa na veliko duvanskim proizvodima.

Skladišni prostor za promet na veliko cigaretama, mora imati ukupnu površinu od najmanje 400 m2 sa visinom od najmanje 2,8 m. Ukoliko je skladišni prostor visine iznad minimalno propisane, a posjeduje opremu za skladištenje na većim visinama (regalno skladište i sl.), površina skladišta može biti manja od propisane proporcionalno mogućnosti povećanja skladištenja po jedinici površine.

Skladišni prostor za promet na veliko ostalim duvanskim proizvodima mora biti ukupne površine od najmanje 15 m2 i visine od najmanje 2,8 m.

            Za skladište se dostavlja dokaz o pravu svojine, odnosno zakupu, list nepokretnosti, skica skladišta (sa precizno označenim dijelom najmijenjenom za skladištenje cigareta), elaborat ovlašćene organizacije o ispunjavanju minimalno-tehničkih uslova za obavljanje djelatnosti.

            5) da raspolaže vidno označenim prevoznim sredstvima za prevoz duvanskih proizvoda koja omogućavaju nesmetano snadbijevanje duvanskim proizvodima trgovaca na malo sa sjedištem u Crnoj Gori, ukupne nosivosti od najmanje 5 tona  ( prevozno sredstvo – pojedinačno, mora imati nosivost od najmanje  300 kg).

            Za prevozna sredstva se dostavlja dokaz o pravu svojine, odnosno pravu korišćenja prevoznih sredstava sa kopijama saobraćajne(ih) dozvole(a)

            Podnosilac zahtjeva snosi troškove izrade posebne oznake propisane Pravilnikom o oznaci prevoznog sredstva za prevoz duvanskih proizvoda.

            6) da ima zaključen ugovor, odnosno predugovor o snabdijevanju duvanskim proizvodima sa registrovanim proizvodjačem, odnosno uvoznikom duvanskih proizvoda,

7) potvrdu nadležnog organa (Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava) da privredno društvo, preduzetnik, odnosno odgovorno lice u privrednom društvu, nije osudjeno za krivično djelo nedozvoljene trgovine, odnosno za krivično djelo nedozvoljene proizvodnje duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda i to u periodu od tri godine koje prethode danu podnošenja zahtjeva,

            8) da plati naknadu u visini od 150.000 eura za promet robe na veliko duvanskim proizvodima, a za ostale duvanske proizvode naknadu u visini od 30.000 eura, s tim što ovu naknadu može platiti u pet godišnjih rata u kojem slučaju se rata plaća najkasnije tri radna dana prije isteka roka od jedne godine od dana uplate predhodne rate.

            Naknada se uplaćuje na žiro račun Ministarstva finansija i socijalnog staranja broj: 832-1105-83. Svrha plaćanja: naknada za izdavanje odobrenja za obavljanje prometa na veliko duvanskim proizvodima.

9) da plati taksu u iznosu od 50 eura za rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje prometa na veliko duvanskim proizvodima, odnosno 20 eura za obavljanje prometa na veliko ostalim duvanskim proizvodima, na žiro račun Ministarstva finansija boj: 832-3161419-18  i iznos od 10 eura na isti žiro račun na ime administrativne takse za upis u registar.

            U toku rješavanja po podnešenim zahtjevima Direkcija za izdavanje odobrenja za obavljanje proizvodnje, obrade i prometa duvanskih proizvoda može tražiti dodatna objašnjenja.

Zahtjev sa pratećom dokumentacijom se može poslati poštom na adresu Ministarstva finansija i socijalnog staranja, Direktorat za poreski i carinski sistem, Bulevar Stanka Dragojevića br.2, Podgorica, ili predati lično u arhivi Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

 

          


Kontakt telefon

+382 20 244 930; +382 20 244 580


Korisni linkovi

www.mif.gov.me


Pravna podloga


Zakon o duvanu

Pravilnik o oznaci prevoznog sredstva za prevoz duvanskih proizvoda

Pravilnik o blizim uslovima i postupku utvrdjivanju ispunjenosti uslova za obavljanje prometa na veliko duvanskim proizvodimaOriginalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (3):

Da (1):
Ne (1):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.