Agencija za sprječavanje korupcije


logo

Prijava korupcije Agenciji za sprječavanje korupcije

Izvršavanje ove usluge je dostupno svakome. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Prijava korupcije


Organ zadužen za sprovođenje

Agencija za sprječavanje korupcije


Nadzorni organ

Skupština Crne Gore


Opis

Lice koje ima opravdane razloge da sumnja u ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, moţe podnijeti prijavu u skladu sa ovim zakonom.

Pod ugrožavanjem javnog interesa podrazumijeva se povreda propisa, etičkih pravila ili mogućnost nastanka takve povrede koja je izazvala, izaziva ili prijeti da izazove opasnost po život, zdravlje i bezbjednost ljudi i životne sredine, povredu ljudskih prava ili materijalnu i nematerijalnu štetu po državu ili pravno i fizičko lice, kao i radnju koja ima za cilj da se za takvu povredu ne sazna.

Korupcija je svaka zloupotreba službenog, poslovnog, odnosno društvenog položaja ili uticaja u cilju sticanja lične koristi ili koristi za drugog.Gdje i kako

Prijavu korupcije, osim preko Portala eUprave, možete podnijeti na slijedeće načine:  
- putem telefona 020 44 77 44;
- lično u prostorijama Agencije za sprječavanje korupcije – ulica Kralja Nikole 27/V, 81000 Podgorica;
- putem faksa: 020 234 082;
- putem pošte na adresu: Agencije za sprječavanje korupcije – ulica Kralja Nikole 27/V , 81000 Podgorica.


Korisni linkovi

www.antikorupcija.me

www.skupstina.me
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (3):

Da (1):
Ne (2):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.