Ministarstvo sporta i mladih


logo

Zahtjev za polaganje Stručnog ispita za rad u oblasti sporta

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za polaganje Stručnog ispita za rad u oblasti sporta


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo sporta i mladih


Opis

 U skladu sa Pravilnikom o programu i načinu polaganja stručnog ispita za rad u oblasti sporta ("Službeni list crne gore", br. 038/19 od 05.07.2019) Zahtjev za polaganje Stručnog ispita za rad u oblasti sporta podnosi se Ministarstvu sporta i mladih na adresu Svetlane Kane Radević 3.

Stručni ispit za rad u oblasti sporta polaže sekretar sportske organizacije, direktor ako ga sportska organizacija ima, kao i lice koje obavlja stručne poslove u sportu prema programu koji sadrži sljedeće predmete:


- Nacionalni propisi u oblasti sporta,
- Međunarodni propisi u oblasti sporta,
- Osnovi poznavanja obligacionih odnosa,
- Osnovi poznavanja radnih odnosa, i
- Osnovi poznavanja finansijskog poslovanja i izrade finansijskih izvještaja.

Kandidat je dužan da dostaviti Ministarstvu sporta i mladih:

- Zahtjev za polaganje stručnog ispita za rad u oblasti sporta
- Fotokopiju uvjerenja/diplome o završenom nivou kvalifikacije obrazovanja
- Rješenje o priznavanju inostrane obrazovne isprave

Potrebna dokumentacija dostavlja se Ministarstvu sporta i mladih, ulica Svetlane Kane Radević br 3 Podgorica, u periodu od 08 do 10h i od 12 do 14h ili putem pošte.

O datumu, mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita, kandidati će biti obaviješteni putem internet stranice Ministarstva sporta i mladih (www.ms.gov.me), najkasnije 15 dana prije dana polaganja stručnog ispita.

Lica sa invaliditetom  oslobađaju se troškova polaganja stručnog ispita, o čemu su dužni dostaviti dokaz.

Uplata troškova u iznosu od 77,30 eura za polaganje stručnog ispita za rad u oblasti sporta vrši se na žiro račun: 832-1138-81 Budžet Crne Gore svrha uplate: Naknada za polaganje stručnog ispita za rad u oblasti sporta.

Kandidat je dužan dokaz o uplati dostaviti na uvid sekretaru komisije prije početka ispita. Kandidatu koji ne dostavi dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita neće se dozvoliti polaganje stručnog ispita.


Pravila polaganja

 Prije početka polaganja stručnog ispita, sekretar Komisije utvrđuje identitet kandidata uvidom u ličnu kartu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom iz koje se može utvrditi identitet kandidata i saopštava mu pravila kojih se mora pridržavati tokom polaganja stručnog ispita.


Za vrijeme polaganja stručnog ispita, kandidat treba da bude prikladno i uredno odjeven i ne može koristiti mobilni telefon i druga sredstva koja ometaju polaganje stručnog ispita, niti napuštati prostoriju u kojoj se polaže stručni ispit.

Kandidat koji ne poštuje pravila biće udaljen sa stručnog ispita.


Način polaganja

 Stručni ispit polaže se usmeno.

Pitanja za svaki predmet pojedinačno priprema predsjednik, odnosno član Komisije koji je određen kao ispitivač za taj predmet.

Uspjeh kandidata na stručnom ispitu za svaki predmet pojedinačno ocjenjuje se ocjenom "položio" ili "nije položio".

Konačan uspjeh kandidata na stručnom ispitu ocjenjuje se ocjenom "položio" ili "nije položio".

Stručni ispit položio je kandidat koji je za svaki predmet pojedinačno dobio ocjenu "položio".

Kandidat koji je na stručnom ispitu iz više od dva predmeta dobio ocjenu "nije položio" smatra se da nije položio stručni ispit.

Predsjednik Komisije javno, u prisustvu svih članova Komisije saopštava kandidatu ocjenu konačnog uspjeha na stručnom ispitu.


Odlaganje polaganja

 Komisija može, na pisani zahtjev kandidata, odložiti polaganje stručnog ispita zbog bolesti kandidata ili drugih opravdanih razloga, za sljedeći rok za polaganje stručnog ispita.


Odustanak od polaganja

 Kandidat koji odustane od započetog polaganja stručnog ispita, ne pristupi polaganju stručnog ispita ili odloženom polaganju stručnog ispita, smatra se da nije položio stručni ispit


Popravni ispit

 Kandidat koji je na stručnom ispitu iz najviše dva predmeta dobio ocjenu "nije položio" ima pravo da polaže popravni ispit iz tih predmeta, u roku koji ne može biti kraći od 30 dana od dana polaganja stručnog ispita.

Ako kandidat u roku iz stava 1 ovog člana, ne položi popravni ispit, smatra se da nije položio stručni ispit.


Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

 Kandidatu koji je položio stručni ispit Ministarstvo izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu.


Napomena

 U skladu sa članom 67 Zakona o sportu sekretar sportske organizacije, direktor ako ga sportska organizacija ima, kao i lice koje obavlja stručne poslove u sportu mora da ima položen stručni ispit za rad u oblasti sporta.

Lica koja ne polože stručni ispit u oblasti sporta ne mogu nastaviti da obavljaju stručne poslove u sportu.Korisni linkovi

Ministarstvo sporta i mladih 


Pravna podloga

 Zakon o sportu


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (3):

Da (1):
Ne (1):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.