Ministarstvo prosvjete


logo

Elektronski upis djece u obrazovno-vaspitnim ustanovama
Naziv usluge

Elektronski upis djece u obrazovno-vaspitnim ustanovama


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta


Opis

Procedura za upis djece u predškolsku ustanovu:
 
Upis djece u predškolsku ustanovu propisan je Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o bližem načinu, postupku i kriterijumima upisa djece u ustanovu koja realizuje predškolsko vaspitanje i obrazovanje.
 
Predškolsko vaspitanje i obrazovanje obuhvata djecu do polaska u osnovnu školu.
 
Predškolsko vaspitanje i obrazovanje ostvaruje se u predškolskoj ustanovi, zavisno od uzrasta djece, u jaslicama i vrtićima. U jaslicama borave djeca uzrasta do tri godine života, a u vrtićima djeca od tri godine života do polaska u osnovnu školu.
 
Roditelj ima pravo da, u skladu s interesovanjima i potrebama djeteta, izabere program vaspitanja i obrazovanja djeteta. Vrste obrazovnog programa su: primarni, kraći i specijalizovani program. Primarni program realizuje se kao cjelodnevni program u trajanju od šest do devet časova ili kao poludnevni program u trajanju od četiri do šest časova. Kraći program realizuje se u trajanju od tri časa, a specijalizovani program u trajanju do četiri časa.
 
Ustanova je dužna da ponudi program engleskog jezika djeci uzrasta od tri godine do polaska u školu, u skladu sa opredjeljenjem roditelja.
 
U predškolskoj ustanovi se organizuju vaspitne grupe u zavisnosti od uzrasta djece i obrazovnog programa.
 
Pri ustanovi kojoj gravitiraju udaljena seoska područja, po pravilu, organizuju se interaktivne službe. Interaktivna služba kroz kućne posjete porodici i djeci, na udaljenom seoskom području, daje instrukcije roditeljima, promoviše i realizuje programe i aktivnosti koje se odnose na razvoj djeteta i sl.
 
Prije uključivanja djeteta u vaspitnu jedinicu, roditelj treba da: dostavi ljekarsko uvjerenje za dijete, potpiše izjavu o ovlašćenim licima koja mogu preuzeti dijete iz ustanove i zaključi ugovor o međusobnim pravima i obavezama između roditelja i ustanove.
 
Troškove boravka i ishrane, odnosno boravka djeteta u ustanovi plaća roditelj u skladu s ugovorom kojim se uređuju međusobna prava i obaveze između roditelja i ustanove.
 
Troškove boravka i ishrane, odnosno boravka djeteta samohranog roditelja u ustanova, samohrani roditelj plaća u visini 50% visine troškova boravka i ishrane, koju je utvrdio organ upravljanja ustanova, uz saglasnost Ministratsva.
 
Troškove boravka i ishrane, odnosno boravka djeteta bez roditeljskog staranja, djeteta čiji su roditelji korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice i djeteta iz najosjetljivijih grupa stanovništva plaća centar za socijalni rad na čijoj je teritoriji prebivalište djeteta, odnosno roditelja.
 
Procedura za upis djece u prvi razred osnovne škole:
 
Upis učenika u prvi razred osnovne škole propisan je Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.
 
Osnovno obrazovanje i vaspitanje obavezno je za svu djecu uzrasta od 6 do 15 godina života. Upis u prvi razred osnovne škole vrši se, po pravilu, u toku aprila mjeseca svake godine, na osnovu obavljenog ljekarskog pregleda.
 
U školu se upisuju djeca koja će u kalendarskoj godini, u kojoj počinju da pohađaju školu, navršiti šest godina života.
 
Upisu u školu prethodi obavezni sistematski pregled kod izabranog pedijatra. 
 
Djetetu se može odobriti upis u školu prije navršetka šest godina života, na prijedlog roditelja, a po odobrenju komisije za upis.
 
Na prijedlog nadležne zdravstvene službe ili posebne komisije djetetu se može odložiti početak školovanja za jednu školsku godinu, uz saglasnost roditelja, ako se utvrdi da dijete nije spremno za polazak u školu. Komisiju za odlaganje upisa u prvi razred imenuje direktor škole, a sačinjavaju je psiholog, vaspitač i učitelj.
 
Škola je dužna da podnese prijavu nadležnoj inspekciji protiv roditelja djeteta koje nije upisano u školu, odnosno ne ispunjava osnovnoškolsku obavezu.
 
Nakon završenog upisa formiraju se odjeljenja učenika u skladu s normativima.
 
Škola je obavezna da za učenike/učenice prvog razreda organizuje jutarnji boravak. U skladu sa svojim mogućnostima, škola organizuje produženi boravak za učenike/učenice. U okviru produženog boravka učenicima/učenicama se obezbjeđuje čuvanje u toku kojeg se odvijaju različite sportske, kulturno-umjetničke aktivnosti, učenje, izrada domaćih zadataka i izvršavanje drugih obaveza, u skladu sa pravilima škole.
 
Zakazivanje termina za upis učenika u prvi razred može se obaviti u školi ili putem elektronskog servisa www.upisi.edu.me.
 
Organ državne uprave nadležan za poslove matične evidencije građana dužan je da dostavi organu lokalne uprave nadležnom za poslove obrazovanja (opštinskom organu) spisak djece dorasle za školu iz naselja koja pripadaju području škole. Opštinski organ je dužan da spisak djece dostavi školi, kao i da odredi naselja koja pripadaju području škole.
 
Procedura za upis djece u prvi razred srednje škole:
 
Upis učenika u I razred srednjih škola propisan je  Zakonom o gimnaziji i Zakonom o stručnom obrazovanju.
 
Na Konkurs za upis u I razred srednje škole prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina.
 
U toku trajanja roka za podnošenje prijava za upis u školu, komisija je dužna da svakog dana objavi ažuriranu rang listu prijavljenih kandidata radi njihovog informisanja o mjestu na rang listi. Rang lista se objavljuje na oglasnoj tabli škole i sadrži za svakog kandidata: ime, ime roditelja, odnosno staratelja, prezime, ostvareni broj bodova pojedinačno po kriterijumima koji se vrednuju za upis i ostvareni ukupan broj bodova.
 
Procedura za upis djece u osnovnu umjetničku školu (muzičku, baletsku):
 
Upis djece u osnovnu umjetničku školu (muzičku, baletsku) propisano je Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.
 
Uporedo sa sticanjem osnovnog obrazovanja i vaspitanja može se steći i osnovno umjetničko obrazovanje (muzičko, baletsko).
 
Djeca koja imaju sklonosti za određene grane umjetnosti mogu sticati osnovno umjetničko obrazovanje, ako ispunjavaju uslove za upis u prvi razred osnovne umjetničke škole.
 
Osnovno umjetničko obrazovanje stiče se u školama za osnovno umjetničko obrazovanje tj. umjetničkim školama.
 
Osnovno muzičko obrazovanje traje tri, šest, odnosno devet godina. Devetogodišnje muzičko obrazovanje učenik može upisati sa šest, šestogodišnje sa devet, a trogodišnje sa 12 godina uz provjeru sklonosti koju vrši komisija.
 
Naročito nadarena djeca mogu započeti sticanje umjetničkog obrazovanja i sa manje godina starosti, o čemu odlučuje nastavničko vijeće osnovne umjetničke škole na osnovu provjere sklonosti koju vrši komisija.
 
Naročito nadarena djeca mogu se upisati direktno u drugi razred devetogodišnjeg muzičkog obrazovanja (učenik koji je navršio sedam ili osam godina) pod uslovom da imaju nivo postignuća prvog razreda, koji provjerava komisija.
 
Osnovno baletsko obrazovanje traje četiri, odnosno šest godina.
 
Nastava u umjetničkoj školi je predmetna i izvodi se u dva oblika: individualna i grupna. Individualna nastava izvodi se po klasama. Svi učenici jednog nastavnika individualne nastave čine klasu. Čas grupne nastave traje 45 minuta, a čas individualne nastave traje od 30 do 45 minuta, u skladu sa obrazovnim programom.
 
Zakazivanje termina za upis učenika u prvi razred osnovne umjetničke škole može se obaviti u školi ili putem elektronskog servisa na ovom portalu.
 
Procedura za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija:

Upis studenata na osnovne studije propisan je Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore.
 
Pravo upisa na osnovne akademske i primijenjene studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa Zakonom, koji je stekao odgovarajući nivo obrazovanja IV-1 podnivo Nacionalnog okvira kvalifikacija.
 
U toku trajanja roka za podnošenje prijava za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih i primijenjenih studija, komisija je dužna da svakog dana objavi ažuriranu rang listu prijavljenih kandidata radi njihovog informisanja o mjestu na rang listi. Rang lista se objavljuje na internet stranici organizacione jedinice Univerziteta Crne Gore i sadrži za svakog kandidata: ime, ime roditelja, odnosno staratelja, prezime, ostvareni broj bodova pojedinačno po kriterijumima koji se vrednuju za upis i ostvareni ukupan broj bodova. 


Link za podnošenje zahtjeva

www.upisi.edu.me
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (126):

Da (82):
Ne (27):
Djelimično (17):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.